11.3.1841

Afsender

Københavns Murer- og Stenhuggerlaug

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Tilskrift: Til S:T:I Hr. / B: Thorwaldsen, Conferentsraad, Billedhugger / og Directeur ved Kunst Academiet Storkors af / Dannebrogen og Dannebrogsmand samt Ridder / af flere Ordner.
Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Høivelbaarne Herr Conferentsraad.

Da der fra Kjøbenhavns Magistrat er tilstillet Lauget til dets Erklæring, en fra Steenhuggersvend F: Hammer allerunderdanigst Ansøgning, om paa Grund af lang Svendetid og Uformuenhed at blive fritaget for at aflægge den lovbefalede Mesterprøve, og denne Ansøgning har Deres Høivelbaarenheds Anbefaling, – saa er det at vi ærbødigst tillade os, for Deres Høivelbaarenhed at udvikle de Grunde der har nødsaget os til i saa henseende at være af en anden Mening end De; der skiønt Europas første Billedhugger dog muligen turde have overseet vort Fags særegne Færdigheder og den nødvendige Uddannelse der kræves for, værdig at kunde rygte sit Kald som Steenhuggermester.
Til at opfylde de Forpligtelser, og for at kunne fyldestgiøre de Fordringer, der af Bygmesteren i Særdeleshed og af Medborgere i Almindelighed gjøres til Steenhuggermesteren, saaledes at de med Tryghed kunne forlade dem paa de Overslag og Beregningers Nøiagtighed, de maatte behøve, saa og paa Nøiagtigheden af de Arbeider de maatte forlange udførte, maa Mesteren foruden grundig at have lært sin Profession tillige være i Besiddelse af flere Kundskaber, saasom, Aretmitik, Geometri, Stereotomi Steensnitslære og Architectur, og for at forvisse enhver Vedkommende om Tilstædeværelsen af disse Kundskaber, er, derfor Aspriranten ved allerhøiste Lovbud paabudet en Prøves aflæggelse, da ligesaalidet som det i Billedhugger kunsten ubeviist antages: at en god Hugger tillige er Kunstner, ligesaalidet kan en Steenhuggersvend fordi han under Tilsyn og Veiledning kan udføre de almindelige Arbeider, antages til Mester.
Lang Svendetid eller trange Kaar ere i og for sig selv, hverken anbefalende til, eller kan give Krav paa Fritagelse for at opfylde de Betingelser som Loven byde, da i saa Tilfælde de mest efterladende og ryggesløse Svende, da netop dieses Feil fremkalde hine Omstændigheder; ville have det største Krav paa de ansøgte Begunstigelser; hvilket tværtimod Lovgiverens Villie og Statens Interesse, vilde fremkalde de udueligste Subjecter til Mestere. –
Havde Suplicanten i sin lange Svendetid, ved Flid og Stræbsomhed, søgt at erhverve sig de Kundskaber, der som nævnt kræves for paa lovlig Maade at kunne optages som Steenhuggermester, og saaledes giordt sig værdig til den Begunstigelse som Deres Høivelbaarenhed ved Deres Anbefaling har tilsigtet, da skulde hans Uformuenhed ikke kommet ham til Hinder, men Lauget vilde da af Høiagtelse for Dem, paa enhver tilsvarende Maade imødekommet ham. Hvorimod nu, da Lauget paa Grund af dets nøiere Kjendskab til Suplicanten, ikke erkjender ham værdig til den ansøgte Begunstigelse, maa paa det bestemteste modsætte sig hans Optagelse i dets Midte ad denne Vei. Hvorimod Lauget der forud overbeviist om: at ikkuns de ædleste og Menneskekjærligste Motiver hos Deres Høivelbaarenhed har fremkaldt hin Anbefaling, troer paa den værdigste Maade at tilkjendegive Dem vor sande Høiagtelse og muligen at forebygge, at Deres viste Redebonhed til at tiene, ei af uværdige misbruges, ved at have tilbudt F: Hammer: Fritagelse for at udrede de sædvanlige Omkostninger til Lauget ved Mesterprøvens Aflæggelse, frit Locale til dets Forfærdigelse, anskaffe til ham de fornødne Materialier, og betale ham Dagløn i den Tid han behøver til dets Forfærdigelse, og for end yderligere at anspore hans Stræben og give ham Leilighed til Erhverv af en lille Capital til Etablering; ansat denne Betaling foruden de nævnte Begunstigelser til 200 Rbd.
I det vi ærbødigst har tilladt os at henlede Deres Høivelbaarenheds Opmærksomhed paa Suplicanten[s] mindre Værdighed til den anbefalede Begunstigelse, tillade vi os endvidere at tilføie; at alle de nulevende Svende og Mestere, som og vore Forgjængere saalangt mindes kan, ere fødte af uformuende Forældre, og ikkuns ved egen Flid og Sparsomhed har erhvervet sig de Kundskaber og Midler som udfordres til Mesterstykkets Forfærdigelse og Etablering. Og, at der i vort Laug ikke er nogen Mester som ei har aflagt den lovbefalede Prøve, endskiøndt den sidste der aflagte Prøven havde været Svend i 24 Aar og i 14 Aar paa eget An og Tilsvar forestaaet et betydeligt Steenhuggeri, hvis Aarsag det vilde været ham let at tilveiebringe Anbefalinger fra alle de Kongelige Bygmestre og Kongelige Ingeneur Officeerer; ligesom, at den foregaaende har erhvervet sig Kunstacademiets stor Sølvmedalie; uden dog nogen af dem derfor enten forlangte, eller der kunde tilstædes dem Laugsmester Rettigheder for inden de aflagte den lovbefalede Prøve.
Vi haabe saaledes at have givet F: Hammer Leilighed til paa en hædrende og værdig Maade at giøre sig fortient til den Tillid som han har vist at forskaffe sig hos Deres Høivelbaarenhed, og tillige ved dette Offer at have afviist fra os, enhver Tanke om Laugsnid, og i dette Haab underskrive vi os, Deres Høivelbaarenheds

Kjøbenhavn d 11 Martz 1841
J.F. Scheller.
Steenhugermester

Jochumsen
Steenhuggermester
allerærbødigste
V:F Becher
Steenhuggermester

Arkivplacering

m24 1841, nr. 10

Kommentarer

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

Sidst opdateret 10.05.2011