31.3.1838

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Etatsraad og Directeur Thorvaldsen! Vedlagt oversendes Afskrift af det Kongelige Rescript betreffende Fregatten Rota’s Bestemmelse i Slutningen af Juni Maaned at indtreffe i Livorno for at indtage de Kunstsager som De vil sørge for, til den Tid, ere rede til Indskibning. Den er desuden gandske indrettet paa at indtage Dem og de Personer som De maatte medtage og Kapt. Dahlerup som fører Fregatten vil giøre sig en Glæde af at vise Dem ald den Forekommenhed der staaer i hans Magt. Gid De nu maatte kunne benytte den gode Lejlighed, og hilse Danmark igien ombord paa en Fregat, ligesom De førstegang forlod det ombord paa et lignende Krigsskib. Med største Glæde har Hs Majestæt budt Haanden til dette Deres yttrede Ønskes Opfyldelse. Med glad Forventning see Kunstens Venner den Stund imøde da de kunne byde Dem velkommen i Fædrenelandet.
Jeg kommer netop tilbage fra Academiets højtidelige Forsamling. 7 mindre og 8 større Sølv Medailler, Æres Medaillen i Architecturen tre mindre og tre større Guldmedailler ere uddeelte, de tre sidstnævnte til tvende Historiemalere Eddelien og Møller og til Architect Nebelong. Blandt de lønnede ere fleere talentfulde unge Kunstnere som tildeels pryde UdstillingenI med deres Arbejder. Denne er usædvanlig talrig og vi see med Glæde flere vakre Arbejder af de danske Kunstnere i Rom og af Rørbye som i forrige Aar vendte tilbage.
Catalogen fylder for meget i Brevet ellers sendte jeg Dem den.
De vilde forbinde mig meget ved at underrette mig om Deres nærmere Bestemmelse i Henseende til Rejsen, og henlever jeg Hr Etatsraad og Directeur Thorvaldsen Deres

forbundne og velvilligste
Christian Frederik

Kiøbenhavn d. 31 Marts 1838

Generel kommentar

Som nævnt i brevet fulgte et bilag med dette brev, nemlig Frederik 6.s meddelelse af 25.3.1838 til Christian (8.) Frederik om afsendelse af fregatten Rota til Middelhavet.

Arkivplacering

m22 1838, nr. 19

Thiele

Thiele III, p. 605.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1838, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Sidst opdateret 10.01.2020