14.12.1835

Afsender

J.C. Dahl

Afsendersted

Dresden

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet, muligvis med voks, hvorefter dækpapir er præget med hulmønster og initialet D.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S. T. / Herr Etatsraad og Ridder / A. Thorwaldsen / in / Rom.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Anbefaling af billedhuggeren Wolf von Hoyer og lidt om Dahls skrantende helbred.

Dokument

Dresden d. 14 Decbr. 1835.

Høystærede H.r Etatsraad Thorvaldsen!
Da en ung tallentfuld Mand Billedhugger Hr. von HöyerI herfra Dresden, gaar til Rom for der at uddanne sig, og tillige øndskede at turde faa adgang til Deres AteliersII, saa er jeg saa frie at belæstigeIII Dem med nogle Ord, for at anbefale ham, og mig Deres fiernere Godhed.

Jeg har af og til hørt De endnu har den Ide at besøge FødelandetIV, og glædede mig tillige derved paa Deres Giennemr[e]ise i Tydskland at see Dem herV – og dette Haab har jeg endnu ikke opgivet endten at see Dem her, eller og maaskee?VI træffe Dem i Dannemarck? –

I fiorVII gjorde jeg en Reise igjen til Norge men havde kun udgifte[r] og StrabageVIII, thi Veiret var saa ugunstigt at jeg nesten med indtet udbyte kom her tilbage efter 8 maaneders forløb – og det med Livs fare. –
Ved den Leilighed paadrog jeg mig en ReymatismeIX og Gigt i HodeX og Tænder som ifiorXI Vinter 14 Uger lang plagede mig, Dertil kom, et igien haardt Slag ved Tabet af et saare ælskværdigt og Haabefuldt BarnXII, der i 5te. Aar, Død af Skarlagensfeber blev mig berøvet.

Alt Dette har virket ufordeelagtig paa min Sundhed, saa at jeg nesten denne forløbne Sommer ved Bad og deslige afvexlende har maatte flikkeXIII paa min Sundhed, og mindre end hellersXIV arbeidet, Dog da det nu igien gaar mig taalelig, saa er jeg igien flittig; hvad jeg har malet, ifald det kan indtresere Dem?, vil Hr v. HöyerXV give Dem underretning om.

Som sagt jeg har endnu Haab at kunne gjøre en Reise til Norden især Dannemark, for der at benøtte SøebadeneXVI – Det vilde ret g[læ]de mig ifald vi kunne træffes der.

Det Glæde mig at have hørt at De befinder Dem vel og virker saa herligt i Konstens Rige; Gud skjænke Dem og os, ret Længe denne Løkke! Lev fremdeles vel! og tænk med Godhed

Deres stedse heng[ivne]XVII
JDahl.

Oversættelse af dokument

Dresden, December 14th 1835

Esteemed Mr Thorvaldsen, Knight and Titular Councillor of State,
As a young, talented man sculptor Mr von Höyer here from Dresden is going to Rome to study and also wished to be able to be admitted to your studio I take the liberty to trouble you with a few words to commend him and me to your more distant kindness.
From time to time I have heard that you still intend to visit your native country and I was looking forward to seeing you here when you were passing through Germany – and I have not yet given up the hope of either seeing you here or perhaps meeting you in Denmark? –
Last year I again made a journey to Norway but it meant only expenses and troubles, as the weather was so unfavourable that I returned here with almost no production after 8 months – and with great danger.– On that occasion I caught rheumatism and arthritis in head and teeth which I suffered from last winter for 14 weeks. Besides this I had another severe blow losing a charming and promising child who five years old died of scarlet fever and was taken from me.

All this has affected my health badly, so that almost all this past summer I have had to mend my health in turns by baths and the like and I have worked less than usual. However, as I am now again in tolerably good health I work diligently again; in case it might interest you what I have painted? Mr v. Höyer will inform you about it.

As said I still hope to be able to make a journey to the North especially to Denmark to make use of the sea resorts – I should be very happy if we could meet there.

I am pleased to have learnt that you are well and are so splendidly active in the realm of art. May God grant you and us this happiness for long! All the best and think with kindness of

Yours ever affectionate
JDahl


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

På brevets udskriftsside er der tegnet to små blyantsskitser af to par ben i løbende eller svævende position.
Endvidere er med blyant skrevet “Dahl”.
Begge dele er muligvis med Thorvaldsens hånd.

Arkivplacering

m20 1835, nr. 77

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. den tyske billedhugger Wolf von Hoyer.

 2. Dvs. atelier, jf. Ordbog over det Danske Sprog.

 3. Ordet er brugt i forstanden bebyrde eller lign., jf. Ordbog over det Danske Sprog.

 4. Dvs. Thorvaldsens fødeland, Danmark.

 5. Dvs. hos Dahl i Dresden.

 6. Først i juni 1841 mødtes de to kunstnere i Dresden.

 7. Dvs. sidste år, jf. Ordbog over det Danske Sprog.

 8. Dvs. anstrengelser, jf. Ordbog over det Danske Sprog.

 9. Dvs. smerter i muskler eller lign., jf. Ordbog over det Danske Sprog.

 10. Dvs. hoved.

 11. Se ovenstående.

 12. Så vidt vides, er der tale om sønnen Harald som Dahl fik med sin anden kone, Amalie von Bassewitz (1794–11.12.1830).

 13. Dvs. lappe eller reparere, jf. Ordbog over det Danske Sprog.

 14. Dvs. ellers.

 15. Dvs. den tyske billedhugger Wolf von Hoyer.

 16. Dvs. søbadeanstalt eller badested jf. Ordbog over det Danske Sprog. Dahl længtes formentlig efter at kunne bade i havet, og troede måske at det ville kurere ham.

 17. Papiret mangler.

Sidst opdateret 04.02.2020