28.4.1831

Afsender

Joseph Hambro

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl med heradisk motiv: En fugl (Falk?) siddende på et våbenskjold uden motiv.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / le conseiller détats / Thorwaldsen / ami sous le Messrs Torlonia &Co / Rome / franco Gr.
Poststemplet: “DANEMARCK PAR HAMBOURG” og “T.T. HAMBURG 3. Mai. 31” samt “19 MA[XXXX]”

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

S T Herre Etazr Thorwaldsen
Rom

Kiøbenhavn d 28 april 1831

Siden mit ærbødige sidste af [19.10. f.A.]I finder jeg mig uden Deres ærede Skrivelse men jeg har seenere modtaget den Kasse med Malerier, men for venter daglig den Büste som Hr Bissen forfærdigede og tacke Dem meget for den megen Ulejlighed De derved havde. – Af Hr Bissen havde jeg faaet en Tegning af en Statue som han ville forfærdige for mig som jeg troer at ville blive godt.
De tillade mig at jeg gjør Dem de Bemærkninger paa de modtagene
Malerier og som her fleere af Academiets Medlemer ogsaa have yttret.
1, Maleriet af Koop har for mig kun den Værd at være Deres Portrait, men selv har han ey stor Pretension paa Roes
2, Af Holbeck er i same Tilfælde om Roes
3, Bluncks Portrait af en tydsk Maler /: veed jeg ey om det er ant :/ men ved Udstillin[gen]II gjorde megen Opsigt og meget rost
4 Bluncks Odyses – var og til Udstilling da Hr Blunck lod mig anmode derom da han selv ey var fornoyet med Udfaldet og ønskede at tage det tilbage med et andet som han ville forfærdige
5 Tomming Søestykke Amalfi fandt jeg ret godt men her fandt Kunst[n]ere at Horizonten ey var godt malet og unaturlig mørkeblaae
6, Lunds Gothiske Plads fandtes Godt ved Udstillingen
7 Friis Fremstilling af Constantins Triump[h]bue var ej til Udstilling da Hr friis Fader ønskede at jeg skulde holde det tilbage.
Diße Beskrivelser ere ej de mest glimrende og opnaaer ej det Ønske som jeg attraaede nemlig at fleere P[r]ominent Folk skulde give Bestillinger. – Det vil nu ej finde Stæd. –
At bestille hos de mindre gode Kunstnere ville saaledes ej gavne men kun skade dette Øiemed og saaledes maae jeg bede Dem at lade det viidere henstaae indtil jeg selv personlig har den Ære at see Dem som nok kunne være næste Efter Aar. –
Derimod ønskede jeg gjærne det arbeide af Bissen forfærdiget og om Hr Meyer ville forfærdige 2d. Malerier for mig i den Slags som jeg har seet hos Dem i deres Kabinet saa ville jeg nok ønske samme fordi de turde lættelig tjene til Opmuntring.
Det gjør mig inderlig ondt at jeg saa ofte ulejliger Dem, men dertil maae jeg endnu tilfoye at jeg maae udbede mig en Afregning paa Deres Udlæg for mig og skulde det være i min Debet saa skal jeg strax sende Dem samme, da Udbetaling for min Regning hos de hr Torlonia er vel dyre

Med udmærket Høyagtelse
Venskabeligst
Hambro

Indlagte 2e Breve Ønskes tilstillet d’ Bissen & Martens

Generel kommentar

De i brevet omtalte værker blev udstillet ved Akademiets udstilling på Charlottenborg i 1831, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1831.

Arkivplacering

m16 1831, nr. 30

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. I brevet er der blot et tomt mellemrum til datoen; men der må være tale om brevet af 19.10.1830.

  2. Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1831, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Sidst opdateret 24.10.2013