19.10.1830

Afsender

Joseph Hambro

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Stort rødt laksegl uden præg.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG; T. T. / HAMBURG / 22.Oct. 30.; E.T.R.4 samt 6 NOVEMBE[R].

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsieur le Conseiller / d’état Thorwaldsen. / Rome.
Tilskrift: S T Herr Etazraad Thorwaldsen / Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Kiøbenhavn d 19 Octob
1830

Jeg havde den Ære i sin Tid at modtage Deres Velbhed Ærede Skrivelse af 21’ og lod det henligge ubesvaret indtil jeg kunde tillige mælde Dem at jeg havde nogle Efterretning om sammes Afsendelse fra Livorno som jeg har faaet med Dags Posten. –
I Henseende til den Statue som jeg endnu har at vente hos Hr Bissen ville jeg ærbødigst anmode Dem i sin Tiid at modtage for mig. – Jeg seer gjærne at jeg snarest turde vente de resterende Bestillinger og ville være særdeles glad ved at kunde vente noget Arbeide af Hr Meyer der, især i den Genre som jeg saae i Deres Værelser.
Jeg ville gjærne endnu lade nogen Tiid hengaae med at bestille nyt Arbeide i Rom, og netop indtil jeg kunde vente De bestillinger her ankomne men jeg har modtaget et Brev fra Hr Koop som tilskriver mig om et historisk Malerie som han har udført og som De skulde have givet en gunstig Dom da jeg nu kjender tæmelig at hans Penge-Forlegenhed nok overgaaer hans Talent saa ville jeg bede Dem gode Herr Etazraad at arrangere Dem med ham derom naar De troer det paßende at foreviises ved Foraars UdstillingenI paa Academiet; der troer jeg at kunde finde en paßende Lejlighed ved der at fremstille de forskjællige Malerier at kunde gavne de unge danske Kunstener naar same ere godt udførte og hvortil nogle Malerier af Meyer ville gjøre god Indtryk.
Fra Hr D. Martens modtog jeg ogsaa et Brev som ønskede at forfærdige et Malerie for mig St Peters Kirken i Rom, men da jeg ugjærne ønskede at give nogen Bestillinger endnu og han derimod ønskede det førend hans Afreise fra Rom, saa ville jeg gandske overlade det til Deres egen Bestæmelse, men især ønskede jeg at det ikke skulde overstige 200 Scudi.
Ved nu saaledes at uleylige Dem med den Statue af Bissen det af Koop og Martens beder jeg Dem godhedsfuld at lade same pakke og besørge ved Hr Chiaveri til dh Ulrich & Søn i Livorno at besørge som de første afsendte, saa vil de Penge som De har faaet hos dh Torlonia & Cop være tilstræcklige saa ville jeg anmode Dem om med denne sidste Afsendelse denne Gang at give mig en Status over Deres Udlæg, hvis Saldo jeg strax skal have den Ære at indsende Dem.
Jeg har havt saa mange Beviiser paa Deres Godhed mod mig at jeg derved har faaet Mod at paabyrde Dem saa mange Bryderier.

Med Følelsen af sand Høiagtelse
Deres hengivne Ven
Hambro

Arkivplacering

m15 1830, nr. 142

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. Kunstakademiets årlige udstilling i april, se også referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Sidst opdateret 24.10.2013