17.10.1826

Afsender

Johan Gunder Adler

Afsendersted

Sorgenfri

Afsenderinfo

Rødt laksegl med fint aftryk af det danske rigsvåben.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Mr le Chevr Thorwaldsen / Conseiller d’Etat de S.M. Da/noise Professeur Sculpteur / etc. / à / Rome
Postempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og HAMBURG 20. Oct. Desuden andre postale påskrifter.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

Dokument

SorgenfrieI d 17 Octbr 1826

Høivelbaarne
Herr EtatsraadII Thorwaldsen

Indsluttet har jeg den Ære at tilstille Dem en Anviisning paa 225 Scudi, som Renten for et halvt Aar – 1e. April til 1e: Octb 1826 – af H.K.H. PrindsensIII ObligationIV. Jeg fornyer min Begjæring om at denne Rentes Betaling maae blive noteretV paa Obligationen.
Prof. Brøndsted er i dette Øieblik i Kjøbenhavn, men reiser om faae Dage tilbage til London for at fremskynde den engelske Udgave af sit Værk, hvoraf vi have faaet den 1e. Livraison paa Fransk og Tydsk. Det roses overordentligt baade i Tydskland og i Frankrig, men det kjøbes kun lidet, saa at jeg befrygter, det vil indbringe Forfatteren flere grønne end gyldne Laurbær.
Det siges at den Corvette, som under Capt. Holst’s Commando afgik til Vestindien i Septb, skal paa Tilbagereisen løbe ind i Middelhavet for at indtage Friesen og Cariatiderne til Christiansborg Slot, men jeg veed ikke om denne Efterretning er grundet.
Etatsraad Thorlacius vil i Enden af denne Maaned indtreffe i Rom; jeg behøver ikke at sige Dem noget til Ambefaling for en saa fortjent og berømt Landsmand. Jeg beder Chiaveri om at indføre ham hos Monsignore Angelo Mai og Mgre. Marini; hvad De kan gjøre for ham, vil De gjøre af Dem selv.
Prindsen, Prindsessen og Damerne hilse; jeg anbefaler mig i Deres vedvarende Venskab og beder Dem hilse Freund, til hvem jeg snart skal skrive

Adler

Generel kommentar

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering

m11 1826, nr. 70

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. Sorgenfri Slot i Lyngby, hvor Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie indimellem boede.

  2. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  3. Den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

  4. Jf. Christian (8.) Frederiks gældsbevis af 1.4.1821.

  5. Thorvaldsen skulle selv notere rigtigheden af den udbetalte halvårlige rente på gældsbeviset. Dette har han samvittighedsfuldt gjort ti gange, men denne sidste, halvårlige rente har Thorvaldsen af en eller anden grund ikke fået noteret.

Sidst opdateret 11.05.2021