1.9.1840

Afsender

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Afsendersted

København

Modtager

Københavns Magistrat

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Bindesbølls ForklaringI blev oplæst og punktviis gjennemgaaet.

Første Forandring:
 
Anden – :
 
Tredie – :
Pilotage og Grundmur.
 
Kjælderen.
 
Forhallen.
Intet at bemærke.
 
Heller intet.
 

1. Sibbern meente, at Frontmuren skulde nedrives lige til Pilotagen. Hetsch og Tr. Lund saavelsom Kommissionens øvrige Medlemmer formeente derimod, at Muren ikke burde nedrives længere end til Fundamenterne, som burde conserveres.
2. Sibbern vedblev sin Mening i Henseende til Forhallen; Hetsch og Tr. Lund erklærede, at Forandringen saavel i Henseende til Soliditet som i artistisk Henseende, nemlig baade naar den architektoniske Anordning toges i Betragtning og med Hensyn til Statuernes Forhold til Salen, var at foretrække for det ældre Projekt. De øvrige Medlemmer tiltraadte denne Mening.
3. Om disse Dørindfatninger vare alle Medlemmer enige.
4. Mod dette Fremspring paa de mellemste Piller fandt Ingen noget at bemærke.

Fjerde Forandring: Sidefløiene.  

1. Kommissionen fandt Forandringen ved den underste Etage ubetinget bedre end efter den approberede Plan. Sibbern bemærkede, at han ikke kunde have nogen Mening om denne Sag, da lian ikke var inde i Theorien om Lyset. Paa samme Grund kunde han heller ikke yttre sig om Forandringerne i Etagernes Høide.
2. Herom vare alle enige. Da der i Anledning af Skorstensrørene bemærkedes, at Skorstensrør af 8 Tommers Diameter vare hensigtsmæssigere end de for Bygninger her i Staden foreskrevne af 18 Tommers Diameter, og derfor indførte i andre store Stæder, besluttedes, at man skulde ansøge om Tilladelse til at anvende dem i Musæums-Bygningen.
3. Angaaende Ankrene formeentes, at Forandringen var fyldestgjørende under de forhaanden værende Forhold. Sibbern henholdt sig til sit Forrige.
4. Bifaldtes eenstemmigt.
5. Ligeledes.
6. Forandringen med disse Studier ansaaes hensigtsmæssig saavel i Henseende til Construktionen som til Belysningens Eenhed og Kunstværkernes Opstilling. Sibbern formeente, at Construktionens Soliditet kunde uden denne Forandring tilveiebringes.
7. Bifaldtes eenstemmigt.

Femte Forandring: Endepartiet mod Kirken.  

1. Bifaldtes af Alle, undtagen af Sibbern, som henholdt sig til sit Forrige.
2. Alle fandt, at den nye Bagfagade, der var fremkaldt hos Kunstneren ved Modificationer i Grundtegningen, maatte foretrækkes for den ældre. Sibbern henholdt sig til sit Forrige, men kunde ikke nægte, at den nye Fagade var smukkere end den ældre.

Sjette: Detailforandring ved de udvendige Døre.  

Bifaldtes af Alle undtagen af Sibbern, der saavel i denne Henseende som i alle andre, der ikke havde været gjorte til Gjenstand for nærmere Omhandling, henholdt sig til sit Forrige.

Kommissionens sex Medlemmer vedtoge i Følge det Foromhandlede, at anbefale samtlige Tegninger og Overslag til de tre paagjældende Autoriteters Approbation.
Dernæst blev det med Hensyn til den hævede Protest mod Arbeidets Fortsættelse overdraget Inspekteur Bindesbøll, ufortøvet at fremme Arbeidet.

Generel kommentar

Dette dokument er et referat af et møde afholdt i Bygningskommissionen til Thorvaldsens Museum. Referatet forholder sig til Bindesbølls redegørelse af 29.8.1840.
Dokumentet er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit., som nævner, at originaldokumentet befinder sig i Magistratens arkiv.

Arkivplacering

Ukendt arkivplacering, se dog ovenfor.

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. Bindesbølls redegørelse af 29.8.1840 til Bygningskommissionen.

Sidst opdateret 09.07.2019