10.6.1838

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Odense

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Min kiere Prof Thiele! Det vil være Dem og Academiet behageligt at erfare at jeg ved Brev fra Directeuren Etatsr Thorvaldsen er bleven underrettet om at han med Erkiendtlighed modtager det allernaadigste Tilbud om at følge hiem ombord i Fregatten, saameget hellere som Landrejsen vilde ved hans Helbreds Tilstand falde ham uudførlig. Dette synes mig at tyde paa at vi beholde ham i Fædrenelandet. Fra Academiets Side maae man nu være betænkt paa at indrette hans VærelserI ret hyggelige.

Jeg har glædet mig til UdstillingensII gode Indtægt. [xxxxx] De Rumohr kommer d. 17e med Dampskib til Kiøbenhavn hvorom jeg herved underretter Dem.

D. 15 indtræffer jeg i Kiøbenhavn og det skulde være mig kiert naar Academiet saaledes d. 18, næste Mandag kunde være erindrenIII[?] til min Disposition. Min venlige Hilsen til den [vice] Directeur ved at sige ham dette.

Jeg henlever Deres

velvilligste
Christian Frederik

Odense d. 10 Jun 1838

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

  2. Sandsynligvis entréindtægter fra udstillingen Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1838. Se også referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

  3. Ordet giver ikke mening i sammenhængen.

Sidst opdateret 25.10.2013