22.7.1841

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

BygningsCommissionen for Thorvaldsens Museum indbyder til et Møde næstkommende Mandag Eftermiddag (26 Jul.) Kl. 6 paa sædvanligt Sted.

BygningsInspecteur Bindesbøll kunde maaskee anmodes om at være tilsteede.

Kbh. 22 Jul 1841 ærbødigst
Collin


Hr Etatsraad Mundt møderI
” Professor Hetsch – møder ifald der ikke bliver Academieforsamling HetschII
” Cancellieraad Driefer møder DrieferIII
” Grosserer J. H. Lund møder J. H. LundIV
” Theatermaler Lund møder Troels LundV
” Ankersmedmester Caspersen. møder [H]. CaspersenVI

Mandagen d. 26 Juli 1841.

Alle Medlemmer var tilstede.

De Vanskeligheder Hindringer for Arbeidets Fremme uagtet, som den regnfulde Sommer havde lagt i Veien var der dog Udsigt til at faa den største Deel af Bygningen under Tag inden Vinter, og Endepartiet mod [Partiet] Slotskirken omtrent om 3 Uger. Man maatte altsaa betænke paa at have Tagbedækningen, som skulde være af Kobber, paa rede Haand. I den Anl. var Commiss. sammenkaldt da dette var en Udgiftsgenstand i det Hele af over 20000r. Man blev enig om at bestille Pladerne hos Agent Suhr, og som vilde levere Kobb dem for 58 Skip [tegn for pund], og at overdrage Kobbersmedearbeidet til Jacobsen som forlangte den [gængse?] Arbeidsløn 10 Skp [tegn for pund], med det Tilbud at giøre et Afslag af 500r i den hele ham tilkommende Sum (ca 3600r)

Det anmeldtes: at den af den [oprindelige] Comitee til Museets Opførelse indsamlede Sum 80,000r var nu disponeret, saa at man for Fremtiden maatte henvende sig til Communalbestyrelsen om de videre fornødne Tilskud

Med Hensyn til en Skrivelse fra Rentekammeret om Betalingen for 72 Læs gamle bornholmske Sandsten, som fra Frederiks Kirkeplads var overladte til det indvendige Muurarbeide, vedtoges, efter Kammerets Yttring, at betale den med 1rbd p. Læs.

Til Kbh Magist. i Kbh.

Til Bygningsarbeidet ved det Thorv Mus. er nu Af de til “Comiteen for Oprettelsen af Th. Mus.” indkomne Summer er nu anvendt 75000 til [undert.] Comiss. ere vist 7500 og til Arbeide anvendt 75000r. Da den liden Rest, som derfor endnu kan ventes, først efter ved Regnskabets Opgør Aflæggelse vil [opredes], og Udgifter som [Daglig] [foreholde], maa man anmode Magistraten for det første om at stille 25000r til Commissionens Disposition mod Qvittering af undertegnede J H Lund.

Bygnings C. for Th. M d. 11 Spt 1841.

Til Magist i Kbh

I Henhold til Commissionens Skr. af 11 Sept f A. maa man anmode Magistraten om, at der end videre maa sættes en Sum 15000r af 25000r til Comisss Raadighed, mod Qvittering af Medundertegnede J H Lund, som staaer Forskud for noget over 3000r

Byg Comiss f Th. Mus. 13 Januar 1842

Til

Magistraten i Kbh

I Henhold til Commiss Skr. af 13 Januar d.A. maa man anmode Magistraten om, at der endvidere stilles til Commissionens Disposition 20000r mod medundertegnede J H Lunds Qvittering. Det bemærkes, at med den sidst forefaldne Ud betalte Udgift, nemlig til Kobbertaget, à 25000r ere nu de største Udgifter i Overslagene betalte.

BygningsCommiss. for Thorvaldsens Mus. d. 21 April 1842

Til Samme
Da de under 27 April til Commisss Disposition satte 20000r nu ere brugte til Museets Opførelse, maa man anmode den ærede Magistrat om, at der anvises til Commiss. fremdeles en Sum af 15000r mod medundertegnede J H Lunds Quitering

BygnC – 11 [Juni] 1842

Til S.       Da der under 15 [Juni] d A

15000r

10000

d. 17 Spt 1842

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 78

Emneord

Kommentarer

  1. Påtegnet af Just Henrik Mundt.

  2. Påtegnet af G.F. Hetsch.

  3. Joachim Jacob Driefer.

  4. Påtegnet af J.H. Lund.

  5. Påtegnet af Troels Lund.

  6. Påtegnet af Hans Caspersen.

Sidst opdateret 19.08.2011