5.6.1840

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Da i næste Uge et Aar er forløbet, i hvilket BygningsInspecteur Bindesbøll ingen Gage har nydt af det Offentlige, fordi han har været engageret at beskiæftige sig med Opførelsen af Thorvaldsens Museum, saa henstiller jeg, om der ikke var Anledning til nu at anvise ham omtrent en ligesaa stor Sum som den, der blev ham udbetalt først i dette Aar.

Af det dengang Passerede vedlægges en Udskrift af Protocollen.

d. 5 Junii 1840
Collin

Hr Etatsraad Mundt Jeg har intet derimod, [saaledes] at der anvises ham indtil 800r aarligI
– Justitsraad Münter Heri enig MünterII
– Professor Freund Ligeledes FreundIII
– Capitain Sibbern
– Grosserer Lund. Ligeledes J H LundIV

Jeg tillader mig at yttre det Ønske at en Samling snart maatte blive afholdt, da der formeent muligen kunde være meget at [xxxxxxxx] for[?] Commissionens Medlemmer[?]

Ligeledes J. H. Lund Mundt

Ligeledes Münter

I det jeg tiltræder Øndsket om en Samling snarest muelig, maae jeg forbeholde mig mit Svar til den Tid, paa det af Formanden Hr: Conferentzraad Collin fremsatte Spørgsmaal.

G. SibbernV

Generel kommentar

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Just Henrik Mundt, Theodor Münter, H. E. Freund, Gottfried Nicolai Sibbern og J.H. Lund.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 33

Emneord

Kommentarer

  1. Påtegnet af Just Henrik Mundt.

  2. Påtegnet af Theodor Münter.

  3. Påtegnet af Hermann Ernst Freund.

  4. Påtegnet af J.H. Lund.

  5. Gottlieb Nicolai Sibbern.

Sidst opdateret 19.08.2011