15.1.1833

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Frederik 6.

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Ansøger om lov til at adoptere sin datter Elisa, således at hun opnår samme rettigheder som et barn født i et lovformeligt ægteskab.

Dokument

Til Kongen.

EtatsraadI, Commandeur af DannebrogenII Albert Thorvaldsen ansøger allerunderdanigst at den af ham under hans Ophold i Rom udenfor Ægteskab med Anna Maria MagnaniIII avlede DatterIV allernaadigst maa blive ham adopteret og føre hans Navn, som en af ham i retmæssigt Ægteskab avlet Datter, for som saadan at være arveberettiget.   Aar 1813, den 8de MartiiV fødtes udenfor Ægteskab – og den 13de Martii samme AarVI døbtes her i Rom Pigen Elisa Sophia Charlotte, til hvem jeg undertegnede Albert Thorvaldsen anerkjender mig at være Faderen, og hvis Moder er: Anna Maria Magnani fra Rom. Rigtigheden heraf udviser hoslagte DøbeattestVII overeensstemmende med Kirkebogen i St. Marcelli i RomVIII.
Mit allerunderdanigste Ønske er: at denne min naturlige Datter, – til Beroligelse for mig – og Betryggelse for hende, maa bære mit Navn, og der hos blive berettiget til at nyde al den Ret og Beskyttelse som et i lovligt Ægteskab fremavlet eneste Barn. – Jeg nærer det allerunderdanigste Haab, at dette mit aller underdanigste Ønske allernaadigst vil blive bønhørt, da jeg iøvrigt intetsteds har nogen anden Paarørende eller Slægtning.


Rom den 15de Januarii 1833.

allerunderdanigst
Albert Thorvaldsen.

Oversættelse af dokument

To the King.

Titular Councillor of State, Commander of the Order of the Dannebrog Albert Thorvaldsen most humbly petitions for adoption of his natural daughter procreated by him with Anna Maria Magnani during his stay in Rome and that she may carry his name as a daughter procreated in a lawful marriage, and as such be entitled to succeed to his estate.   The year 1813 on the 8th of March a girl was born out of wedlock and the 13th of March the same year here in Rome she was baptized Elisa Sophia Charlotte, of whom I acknowledge to be the father and whose mother is: Anna Maria Magnani from Rome. The correctness of this is shown by the enclosed certificate of baptism in agreement with the church register in St. Marcelli in Rome.
My most humble wish is: that this my natural daughter, – to reassure me – and for her comfort, may carry my name and so be entitled to enjoy all the rights and protection as an only child procreated in a legitimate marriage. – I cherish the most humble hope that this my humble wish will be granted, as besides I have no other relation or kin.


Rome, January 15th 1833.

Most humbly,
Bertel Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kongehusarkivet, Christian 8.s arkiv.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Louis Bobé: Af Reventlowske familiepapirer VII, [København], u.å.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til etatsråd 12.11.1819, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Thorvaldsen blev udnævnt til kommandør af Dannebrogordenen den 1.8.1829, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  3. Den italienske kvinde Anna Maria Uhden, født Magnani.

  4. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

  5. Jf. Thorvaldsen-kronologien 9.3.1813. Elisa fastholdt, at hendes fødselsdag var 9.3.1813 og ikke som Thorvaldsen her skriver 8.3.1813.

  6. Jf. Thorvaldsen-kronologien 13.3.1813.

  7. Elisas dåbsattest er endnu uidentificeret.

  8. Dvs. kirken San Marcello al Corso, Rom.

Sidst opdateret 24.02.2020