12.2.1846

Afsender

J.F. Schouw

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet.

Modtager

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr Conferentsraad Collin / Storkors etc.
Tilskrift: Til Executorerne i Thorvaldsens Boe.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Ifølge en Beslutning af Konstacademiet skal det inderste af de to Attelier paa CharlottenborgI, hvori endeel af Thorvaldsens Arbeider staae, overlades Professor Hetsch, naar disse Arbeider fraflyttes; hvorom en officiel Skrivelse i disse Dage vil blive os meddelt.

Professor Hetsch har nu mundtligen anmodet mig om at foredrage mine Colleger det Ønske, at det maatte tillades ham strax at flytte et Skillerum, der allerede er i det nævnte for ham bestemte Attelier, saalangt ind at han erholder Disposition over den Deel deraf som svarer til et af de 3 Fag, medens han nu kun raader over en smal Strimmel indenfor Skillevæggen.

Da han forsikkrer, at Skillevæggen kan flyttes i mindre end en Dag og da Scholl har lovet at omflytte de Arbeider, Attelieret indeholder, saaledes at hiin Trediedeel af Værelset kan afstaaes, og derhos at være tilstede naar Skillevæggen flyttes for at paasee at ingen Beskadigelse af Konstværkerne finder Sted, og da det endeligen er Prof. Hetsch meget om at giøre at faae denne Forandring iværksat, saa synes mig at man nok kan giøre ham denne Tieneste, og henstiller saaledes Sagen til mine Med-executorer.

d. 12 Febr 1846. Schouw


Bør, efter min Formening, beroe, indtil Brevet fra Kunstakademiet indløber

C.

Jeg formener, at Akademiet maatte svares paa dets Brev af 14 d.M., at man, saalænge vor Collega, Prof. Bissen, er fraværende, ikke kan give noget bestemt Svar paa Spørgsmaalet, men at man derimod strax er villig til at lade den Deel, som omtales i Professor Schouws forestaaende Note, strax rømme, saa at Skillerummet kan flyttes efter Professor Hetschs’ Ønske. Jeg har taget det i Øiesyn i disse Dage. d 19 Febr 1846

Collin

Aldeles enig heri.

d. 19 Febr 1846. Schouw

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 269, 1

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Sidst opdateret 03.09.2013