Ca. 1.1.1843

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men det kan dateres til ca. 1.1.1843, da Thorvaldsen omtaler den aldrig udførte marmorstatue, som Christian 8 bestilte kort før 1.1.1843, hvor Thorvaldsen udførte skitsen til statuen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Da jeg ThorvaldsenI har bestemt, at de Indtægter, som jeg endnu kan vente for de Arbeider jeg har udført eller fremdeles maatte udføre, skulle tilfalde mit Museum, saa tager jeg mig den allerunderdanigste Frihed at meddele en Fortegnelse paa forskiellige Arbeider, som jeg fra Aaret 1819 af, efter Kongelig Befaling har udført uden derfor at have modtaget nogen Remuneration, allerunderdanigst forestillende hvilken Sum derfor maatte tilflyde Museumsfonden.

Arbeiderne er, i Marmor:

5 Buster af den Kongl. Familie udførte i Rom:
Marmor og sendte hertil; nemlig
af høisalig Kong Frederik den Siette
– Hendes Mayst. Enkedronningen
– Deres K. Hoiheder Prindsesserne Caroline og Vilhelmine
– Hs Kg. Kronprindsen

i Gips, 2 Büster, nemlig

af Hendes Kg H. Prindsesse Juliane
– H Arvefl[?] Prindsen af Philipsthal
Statue af Hendes Mayst Dronning Caroline Amalie
Christian den Fierdes Statue til Mausoleet med tilhørende Basrelief

foruden adskillige Shizzer til Medailler i Anl af Kroningen, Sølvbrÿlluppet og flere forskellige Begivenheder i den Kongelige Familie og endelig den nylig efter allernaadigst Befaling udførte Statue af min Dattersøn Albert PoulsenII

Da jeg ikke anholde om nogen Sum til mig selv, men om at allernaadigst at den Betaling som allernaadigst bestemmes maatte afgives til et nationalt Konstmonument, saa haaber jeg at mit allerunderdanigste Andragene med Naade optages

Oversættelse af dokument

As I, Thorvaldsen have stipulated that the receipts, which I yet can expect for the works I have executed or still may execute should go to my museum, I take the most humble liberty to give a list of various works which I have executed from the year 1819 commissioned by the King without having received any remuneration for them, thus most humbly imagining which sum might accrue to the foundation of the museum.

The works are, in marble:

5 busts of the royal family, made in Rome:
Marble and sent to this place; namely
of the late lamented King Frederik the Sixth
– Her Majesty the Queen Dowager
– The Royal Highnesses the Princesses Caroline and Vilhelmine
– His Royal Highness the Crown Prince

In plaster, 2 busts, namely

Her Royal Highness Princess Juliane
– Heir presumptive [?] The Prince of Philipsthal
A statue of Her Majesty Queen Caroline Amalie
The statue of Christian the Fourth for the mausoleum complete with bas-relief

Besides several sketches for medals on the occasion of the coronation, the silver wedding and various other events in the royal family and finally the recently graciously commissioned and executed statue of my daughter’s son Albert Poulsen

Since I do not apply for a sum for myself but for most graciously that the payment which will most graciously be decided may be given to a national monument of art I hope that my humble request will be graciously received


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

Jonas Collin

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 192

Emneord

Personer

Værker

A175 Pietro Alberto Paulsen som jægerdreng, 1.1.1843, inv.nr. A175

Kommentarer

  1. Tilføjet med blyant.

  2. Dvs. Thorvaldsens aldrig udførte statue Pietro Alberto Paulsen som jægerdreng, jf. statuette-skitse A175, der blev udført 1.1.1843, hvilket daterer dette brevudkast, se evt. dateringsbegrundelsen.

Sidst opdateret 07.11.2016