11.8.1845

Afsender

Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende

Afsendersted

Aarhus

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Resumé

Forfatteren kritiserer biskop Brammers tale ved indvielsen af Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke.

Dokument

Litteratur. Biskoppen over Aarhus Stift, Dr. theol. BrammerI, har nu i trykken udgivet sin “Tale ved Afsløringen og Indvielsen af Kong Frederik den Sjettes MindestøtteII paa Skanderborg Slotsbakke den 31te Juli 1845”III. – “Det er en TaleIV (hedder det i “Kjøbenhavns-posten”) saaledes som man kunde vente den i en saadan Anledning af en geistlig Mand. Det er en ligesaa resignerende Politik som resignerende Christendom, vore Geistlige ere vante til at foredrage, og som ogsaa her fremtræder og taler om Folkets ufortrødne passive Hengivenhed og barnlige Trofasthed. Men at baade Christendom og Politik ogsaa have en anden, ligesaa berettiget, mere bestemt Side, og at der gives en høiere Hengivenhed og Trofasthed end den, der gaaer i ufravigelig LedebaandV, det erkjende de ikke, eller ville de ikke erkjende.”

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, omhandlende indvielsen af Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 11.8.1845.

Kritikken af talen var måske i første omgang teologisk, men rettede sig også mod det politiske system, når der tales om “Folkets ufortrødne passive Hengivenhed og barnlige Trofasthed” altså overfor både gejstlighed og kongemagt. Denne camouflerede systemkritik var typisk for perioden, og forfatteren stod i øvrigt heller ikke frem ved navn.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Aarhus Stiftstidende 11.8.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Den danske biskop G.P. Brammer (1801-1884).

  2. Dvs. Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke.

  3. Se kronologien af 31.7.1845.

  4. Se talen i dokumentet af 31.7.1845.

  5. Dvs. under en anden persons vejledning, jf. Ordbog over det danske Sprog, ledebånd.

Sidst opdateret 19.11.2018