10.4.1844

Afsender

Redaktørerne ved Fædrelandet

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor denne tekst blev trykt.

Resumé

Fædrelandet omtaler sørgefesten for Thorvaldsen på Det kongelige Teater.

Dokument

– Igaar Aftes aabnedes det kongl. Theater efter den stille Uge med en SørgefestI for Thorvaldsen, bestaaende af ØehlenschlägersII „Hakon Jarl”III med en Ouverture af HartmannIV og en Prolog af HeibergV, som i sin klare Simpelhed og mandige Kraft endelig var e[n] værdigVI Ordets Hylding af Danmarks største Søn. Da den alt er udkommen i Trykken, vilde det, om endog Pladsen havde tilladt det, neppe være passende her at aftrykke den, men følgende FragmentVII være det os dog tilladt at meddele:

Navnkundigheden er et magisk Ord,
Der virker blindt og umodstaaeligt;
Og visselig fortjener den sin Magt,
Naar den har grundet sig i store Værker,
Og har sig underlagt den vide Verden.
Vel tæller Danmark andre skjønne Navne,
Og skylder dem ei mindre Tak end dette;
Men Marmorstøtten taler ei et snevert
Begrændset Folks kun lidt bekjendte Sprog,
Den taler hele Verdens Tungemaal,
Den har sit Fædreland ei her, ei hist,
Men overalt, hvor Konstens Vugge stod.
Da Holberg døde, fældte Danmark Taarer,
Men det begræd dog kun sit eget Tab;
Men her begræder det, hvad Verden tabte,
Og hvad den tabte, var dets egen Borger;
Her fødtes han, her døde han, her skjænker
Den moderlige Jord ham sidste Hvile.
Derfor hans Ligfærd blev til et Triumftog,
Ei blot i vort, men i Europas Navn;
Men Danmark gik, som nærmest Slægtning, nærmest,
Og følte Sorgen hundredfold fordobblet,
Thi Verdens Sorg var lagt paa Danmarks Skuldre.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Fædrelandet 10.4.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Som det fremgår, afholdt Det kongelige Teater en sørgefest 9.4.1844.

 2. Dvs. den danske forfatter og Thorvaldsens gode ven Adam Oehlenschläger.

 3. Dvs. Oehlenschlägers tragedie Hakon Jarl hin Rige, der oprindelig blev skrevet 1807.

 4. Den danske komponist J.P.E. Hartmann.
  Ouverturen Hakon Jarl, op. 40, havde komponisten lige færdigskrevet, og den blev uropført ved mindefesten for Thorvaldsen.
  Hartmann skrev også en pompøs sørgemarch til Thorvaldsens bisættelse i Vor Frue Kirke 30.3.1844.

 5. Dvs. prologen af 9.4.1844 skrevet af den danske forfatter J.L. Heiberg.
  Prologen blev fremført af Heibergs kone, Johanne Luise Heiberg.

 6. Der står egentlig vnærdig i teksten, men meningen er uden tvivl værdig – og ikke uværdig…
  Fædrelandet må hentyde til, at der var langt mellem snapsene i den strøm af mindeord og -digte, som udkom efter Thorvaldsens død.

 7. Hele Heibergs prolog og kommentarerne til den kan læses her.

Sidst opdateret 25.02.2016