17.12.1842

Afsender

Frederik 6.-kommissionen, Gottfried Rosenberg

Afsendersted

Skanderborg

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Resumé

Alsted Sogn på Sjælland har beklaget sig over, at deres bidrag ikke var blevet nævnt af Frederik 6.-kommissionen. Dette beklager kommissionens medlemmer.

Dokument

Indsendt.

Berigtigende Svar til Indsenderen af det under Mkt. Alsted den 29de November 1842, i Aarhuus Stifts-Tidende No. 215, indrykkede SpørgsmaalI til CommitteenII for Oprettelsen af en Mindestøtte for Høisalig Kong Frederik den VI.III

At der i den omhandlede Bekjendtgørelse, med Hensyn til det fra Hr. Provst Ridder Benzon for hans Provsties Beboere til Committeen indkomne Bidrag, blott anmeldes Ringsted og ikke tillige Alsteds Herred, er en Feiltagelse af Undertegnede, hvem bekjendtgørelsens Expedition var overdraget, og bemærkes derfor til yderligere Berigtigelse: at Committeen af de Hr. Provsten, under 28de Januar d. A., oversendte 18. Stk. Indbydelser, nemlig 17. Stk. til Ringsted og Alsted Herreders Pastoraters Landbeboere og 1 ditto til Geistligheden i bemeldte Herreders Provsti fra Hr. Provsten under 31te Mai d. A. ikkun har tilbageerholdt 4 Stk.; nemlig:

1) For Indbydelse til Vellersløw og Homb Sognes Pastorat, hvorefter Sognebeboerne have deeltaget i Stiftelsen af formeldte Mindestøtte med 7 [X]IV 28 βV

2) Een ditto til Bringstrup og Sigersted Sognes Pastorat, hvorefter Hr. Pastor Winther har deltaget med 1 – –
og Sognebeboerne med 6 – 38 –

3) Een ditto til Gyrstinge og Flintrup Sognes Pastorat hvorefter Hr. Pastor Thisted har deeltaget med 2 – –
og Sognebeboerne med 13 – 70 –

4) Een ditto til Munke Bjergby og Bromme Sognes Pastorat, hvorefter Hr. Pastor Lund har deeltaget med 1 – –
og Sognebeboerne med 2 – 38 –
og desforuden har Hr. Personelcapellan Mohr deeltaget med 1 – –
samt Hr. Provst Ridder Benzon med 2 – –

Tilsammen 36 [X]VI 78 βVII

Hvilket Beløb Hr. Provsten godhedsfuld har tilstillet Committeen med tilforn Bemærkning, at Grunden, hvortil ikkun saa faa af Provstiets Geistlighed og Sognebeboere havde deeltaget i Stiftelsen, udentvivl var, at Adskillige ikke havde været tilfredse med det til Mindestøttens Opførelse bestemte Sted; med Hensyn til hvilken Bemærkning her blot endnu anmærkes: at Enhver, ved at eftermaale Afstanden fra Mindestøttens bestemte Standplads, til saavel Nord – som Vestsiden af Jylland og til Østsiden af Sjælland og Smaae Øerne, samt til Stæderne Kiel, Rendsborg og Tønningen, vil kunne sige om, at disse Afstande alle omtrent ere ligestore, og at Mindestøttens Standplads saaledes nogenledes er bestemt midtveis mellem alle i Stiftelsen Deeltagende. For øvrigt synes de Personers Interesse for dette sande nationale Mindesværk, der ikke ville deeltage i sammes Stiftelse fordi de formene, at en anden Standplads burde være bleven bestemt, at være saare tvivlsom; efterdi Enhver, der virkelig er gjennemtrængt af Følelsen af Høiagtelse, Kjærlighed og Taknemmelighed for vor ædle forevigede Konges Minde, sikkerlig ikke kan andet end istemme med Beboerne af Nordenbroe Bye paa Langelands søndre Ende, samt Beboerne af Helsingøer, Skagen, Mølln,-Ottensen og Sønder-Ditmarsken: Vi deeltage i Mindestøttens Stiftelse uden Hensyn til, hvor den end oprettes. – De af Gyrstinge og Flintrup Sognes Beboere forlangte Tegninger af Mindestøtten skulle i sin Tid, naar samme er bleven lithographeret, herfra blive meddeelte.

Paa Comitteens Vegne

Skanderborg, d. 3die Decbr. 1842. G. Rosenberg

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, omhandlende Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 17.12.1842.

Det fremgår endnu en gang, at kommissionens medlemmer fandt det vigtigt at understrege monumentets nationale natur. Placeringen ved på Skanderborg Slotsbanke omtales som midt i landet, med lige langt til alle rigets provinser.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Aarhus Stiftstidende 17.12.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Se artiklen af 3.12.1842.

  2. Dvs. Frederik 6.-kommissionen.

  3. Den danske kong Frederik 6., der døde den 3.12.1839.

  4. Tegn for rigsdaler.

  5. Tegn for skilling.

  6. Tegn for rigsdaler.

  7. Tegn for skilling.

Sidst opdateret 19.11.2018