5.11.1819

Afsender

Redaktørerne ved Fyens Stiftstidende

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Paa den Fest, som de Studerende ved Kjøbenhavns Universitet den 16 f M. (see pag. 554 og 570) gave Thorvaldsen paa den Kongel. SkydebaneI, modtoges Kunstneren ved hans Indtrædelse i Salen med en i Dagens Anledning forfattet Sang af Kand. Juris Chr. Wilster, hvorefter Professor Øhlenschlager holdt Talen. Over Middagsbordet blev udbragt flere Skaaler: først for Hs. Majestæt Kongen, ”som Kunsters og Videnskabers Beskytter”, og for Hs. Høihed Prinds Christian, „som Kunstakademiets Præses”, begge under gjentagne Hurra udbragte af Universitetets Rektor Magnifikus Professor Herholdt, og ledsagede den første af 27 og den anden af 21 Kanonskud; og derpaa ved Slutningen af Øhlenschlägers Sang Thorvaldsens Skaal, udbragt af Øhlenschläger, ledsaget af 9 Kanonskud. Derefter udbragte Professor Rahbek følgende Skaal; „Athenes Oliegren, Musernes Laurbær og Gratiernes Roser omslynge stedse kjerligen hinanden! for Kunster og Videnskaber!” Endvidere fulgte Skaaler for Kunstakademiet, „hvor vor Thorvaldsen fik sin første Dannelse,” udbragt af Øhlenschläger, for Universitetet af Thorvaldsen, for Universitets-Direktionen af Kand. Theol. V. Dichman, for Universitetets Professorer af Pastor P. Møller, for Taleren Øhlenschläger i de Studerendes Navn af Etatsraad Pram, for Studenterne, „Danmarks Haab”, af Grev Schimmelmann, der gjorde Selskabet den Ære at deeltage i Festen, for Grev Schimmelmann, som Videnskabernes Selskabs Præses, af Rahbek, og endelig af Grev Schimmelmann for Thorvaldsens Gratier, og følgeligen alle danske Piger. Ved Maaltidets Slutning hilsedes Thorvaldsen, ligesom ved den for ham udbragte Skaal, med et 9 Gange gjentaget Hurra, der ogsaa i Forening med 9 Kanonskud og de hjerteligste Afskedsytringer ledsagede ham da han tog bort. Selskabet skiltes ad Kl. henimod 9 om Aftenen.

Generel kommentar

Denne notits udkom i Fyens Stifts d. 5.11.1819, 48. årgang, no. 147.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819, Fyns Stifts 5.11.

Emneord

Personer

Værker

A894 Gratierne og Amor, 1820 - 1823, inv.nr. A894

Kommentarer

  1. Læs mere om festen på Skydebanen her.

Sidst opdateret 02.11.2015