Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1421 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Augustenborg

17.3.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Hansen! Med største Forundring modtog jeg Academiets Skrivelse og dets Indstilling til Kongen om Directeur og Casserer Valget til de næstfølgende tre Aar – undres burde jeg vel over at see Academiets Tarv saaledes tilsidesat, men naar man betænker at det er Avindsyge og Personlighed der nu om Stunder lede de fleeste Mennesker i de fleeste Samfund saa er det ikke andet end hvad man kunde vente sig –Derved skal nu vises en Uafhængighed af Dem, af mig maaskee, men de stemmegivende glemmer at Academiets Skam og Forfald er deres Skam! Just[?] nu en nye Bygning skulde grundfæstes behøvedes for Academiets Vel en kundskabsfuld, driftig giennemgribende Directeur som ikke de andre Lurendrejere kunde spille paa Næsen, men en saadan vilde de ej vælge –
Jeg kan nu ikke vide hvad Kongen ifølge St. 23 bestemmer, jeg skal oprigtigen sige ham min Meening, men tilraade at cassere Academiets Valg krymper jeg mig for eftersom det i sit Princip burde være frit – ogsaa kan jeg nok indsee at De ugiernestaar paa en Post hvor De af Avindsmænd lønnes med Utaknemmelighed.
Jeg skal ikke nægte at dette Træk meget har svækket min Agtelse for Vedkommende, mit Haab for Academiets Opkomst – Døden har endnu ikke udryddet den onde Sæd som længe har spiret i disse Enemærker
Jeg har endnu bestandig i sinde at være i Kiøbenhavn til den 31 Marti, hvis Kongen ikke netop til den Tid kan ventes tilbage – De kommer i alle Tilfælde til at fungere som Directeur, thi Kongens Bestemmelse kan ej til den Tid haves –
Jeg ønsker meget at GeheimeConfe Malling optages til [Æ]resmedlem, hvilket ej heller vil mangle naar De udvikler for Academiet hans Fortienester af den nye Fundats – Han vilde da kunne møde d. 31 Marti
De erindrer Exemplaret til Det Wiener Academie paa dansk og tydsk –
[Xxed] at slutte dette Brev opfordrer mit Venskab for Dem mig endnu til at bede Dem jo ikke ærgre sig over den Hændelse, de Mennesker hvis Hensigt det var at ærgre Dem fortiener ikke denne Triumph; lad Selvlevi[xxx] den at De kan ophøje Dem over sligt bortfierne enhver mørk Sky ligesaa let som jeg vilde ønske at det stod i min Magt at giøre det; de skulde da see Prøver paa den Højagtelse og Velvillie med hvilken jeg henlever Deres

forbundne

Augustenburg d 17 Marts
1815
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 29
Sidst opdateret 11.01.2013 Print