Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1188 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

29.10.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr. Etatsraad Hansen! Jeg har i Dag glædet mig ved Deres Portal til Slottet, til den færdige Gesims, og det blaa Tag – nu staaer da Deres skiønne Facade, værdig den Mesterhaand der tegnede den , til caracteristisk Prydelse for en Kongeborg , forskiønnende Hovedstaden, glædende dens Indvaanere – det (?) Menneske finder den smuk, imponerende, den dannede Borger beundrer den. – Det er Kunstens Herredømme, De fører dens Tryllestav. –
Oh maatte Deres Aand udbrede sig over ret mange af de Lærlinge som ved Academiet dannes i det saa vigtige Bygningsfag. Kun den Enkelte kan naae Det Trin De staaer paa i Kunstens Helligdom, men mangen vækkes ved det Mønster han har for Øje og bliver gavnende i en Stilling, som passer sig for hans Talenter.
Deres Glæde over Kongens mod Academiet udviste Naade har været mig meget behagelig at see udtrykt i det Brev De beskrev[?] mig. Deres Deeltagelse i Academiets Vel Deres Opofrelse af Tid og Flid til dets Bedste er mig dyrebar og paaskiønnes oprigtigen af mig. – Min gode Villie maae understøttes af Deres Erfaring for at frembringe det ønskelige Resultat hvortil, Gud skee Lov, det heele Academiske Samfund med Eenighed og Redelighed tragter, nemlig til Opfyldelsen af Academiets Bestemmelse i Eenig[?]ste Forstand: Kunstnernes Dannelse og den gode Smags Haandhævelse i Fædrelandet – Jeg tvivler ikke paa at Academiets Bestræbelser jo vil finde Løn i den gavnrige Indflydelse som det vil have paa Kunstens og den gode Smags Udbredelse i vort Norden. Den Glæde som De fremdeles derover maae føle vil endnu overtreffe den. Deres Deeltagelse i Academiets Vel har forskaffet Dem S[??]stleden og mit Ønske er at De maae have den rigeste Anledning til at nyde denne belønnende Følelse –
Jeg var hos Dem i Dag for at sige Dem dette mundtlig og for at tolke Dem min Tilfredshed med Academiets vel affattede Taksigelses Skrivelse, men jeg traf Dem ikke hiemme, paa Tirsdag vender jeg tilbage til Kiøbenhavn for at blive heer.

Jeg forbliver Deres
 
Kjøbenhavn d. 29 Oct 1812
velvillige og forbundne
 
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 11
Sidst opdateret 11.01.2013 Print