Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10068 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

20.10.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Bruun og Fneger, op. cit.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Naar Hr. Etatsraaden indrømmer, “at der gaaer mere med til Opstillingen end nødvendigt,” saa anseer jeg dette Mere for spildt. Dersom det er en Feil, at “Værelserne bleve fuldførte førend Opstillingen var bestemt,” saa falder Ansvaret paa Bissen, som i Aar og Dag saae, hvorledes de fuldførtes, og som baade som executor testamenti og som den til at forestaa Opstillingen Udvalgte burde i Tide have standset Arbeidet; men jeg tvivler meget om, at han førend i den allersidste Tid har tænkt paa den nu stedfundne Ødelæggelse. Med al Agtelse for ham som Kunstner, er han dog ikke ufeilbar. Den paabegyndte Mishandling af de indvendige Mure (hvilken jeg som Medlem af Bygningskommissionen paatalte i et Møde), skeete dog under hans Tilsyn og paa hans Foranstaltning, vist ei i nogen ond Hensigt, men af Ukyndighed i Bygningsvæsenet; det uheldige Projekt om de bevidste Fragmenter af Mure i den øverste Gang hører ogsaa herhid. Hvad det er for “Modeller,” Bindesbøll ganske havde glemt, veed jeg ikke; det er første Gang, jeg hører denne Feil omtalt. Forresten er det en bekvem Sag at vælte Skylden paa en Fraværende.

Deres ærbødigst hengivne
Collin

Generel kommentar

Dette dokument er svar på Schouws brev af 20.10.1847.
Dokumentet er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering.
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 122.

Sidst opdateret 07.01.2013 Print