Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5834 af 10246
Afsender Dato Modtager
Albert Küchler [+]

Afsendersted

København

26.5.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Professor Thiele i Kjøbenhavn

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Rom d 26 May
1832

Kjære Professor Thiele!

Da Christensen har været saa god at tilbyde mig Plads i sit Brev, skriver jeg disse faa Linier for at Deres underrette Dem at den saa længe ventende Altertavle fra mig er færdig, og haaber at afsende den i Begyndelsen af Juli Maaned dette Aar. Da tillige fremsende[s] Arbeider fra Sonne til Kunstforeningen, og fra Meier til Vulf. Vær ikke vred kjære Thiele og bed Holten om det samme for di jeg ikke før har opfyldt mit Løfte med dette Arbeide, men det er ikke saa ledt en Sag at forvinde den første Kunstruus man faaer i Rom, i det mindste for mig falder det sværdt og jeg troer at det mere eller mindre er Tilfælde med enhver?
Saa snart det er afgaaet herfra skal jeg ikke forsømme at underrette Dem eller Conferentsraad Holten derom. Af Nyeheder gode Professor er her intet og de faae som mueligen kunne interessere Dem vil Christensen vel berøre. Veiret er her dette Aar ganske besynderlig. Først nu i Slutningen af May synes det at blive noget Stadig. De fleste Danske hvem der ikke [alt] [har] staaer [i] Begreb med at forlade Rom.
Bødtcher er i gaaer med Kammerjunker Schorvinius reist til Neapel. Petzholdt til Tivoli og Subiaco hvor ogsaa Sonne om føie Tid tager hen. Troels forlader os i de første Dage af næste Maaned for ganske paa Mandag gaaer han til Tivoli hvor Christensen og jeg gjør ham Selskab paa et par Dage, og der med skal min Landtour være endt for i Sommer. Da jeg giærne inden Efteraaret ville have fuldtendt mit større Arbeide hvormed jeg er beskjæftiget. Lev vel kjær Thiel jeg beder at hildse Eckersberg.

Deres forbundne A. Küchler

[i venstre margen:] tør jeg bede at hildse Professor Lund at hans kjærkomne Brev a 3[?] May modtog jeg d 24 samme jeg skal i disse Dage skrive ham til

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 2
Personer
J.L. Lund
Sidst opdateret 19.06.2013 Print