Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7796 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

26.11.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Odense d. 26 Novbr 1838

Min kiere Thiele! Jeg har med megen Interesse modtaget Deres Beretninger om Academiets Forhandlinger og senest den som angik Tilkendelsen af de Neuhausenske Præmier. Det er skade at den ej var mere afgiørende

Stemmeflerhed for eet af de Arbejder i det historiske Fag som skulde lønnes. Jeg troede der skulde udkrævedes ⅔ Stemmer for at tilkiende Prisen?

Meget skal det interressere mig at see disse Frembringelser og ikke mindre [xx] Møllers og Eddeliens. At De har op[erer]et en fastere Stilling for Kobbberstiksamlingen har meget fornøjet mig

Hvad De i tidligere Breve har meddeelt mig om Bestemmelsen af Apostel Figurerne i Marmor til Frue Kirke og om de 32000 [Rgd] Anvendelse til Museets Bygningsfond har meget glædet mig. De veed at jeg altid har fundet det rigtigst at Christus Figuren og Apostlene forblive i Frue Kirke

Alteret kan jo omdannes, da er alt i Orden – Frontonen paa Frue Kirke længes jeg efter at see[.] Med sand Glæde tænker jeg mig Thorvaldsen i Virksomhed. Hans Museum maae og skal fremmes, det var en stor Skam om det ej skeede nu medens den sieldne Kunstner er iblandt os.

Om faae Dage haaber jeg at kunne sige dette i fuldeste Betydning. Jeg skal glæde mig til at see Dem paa Søndag Formiddag Kl. 8½.

Jeg skal da mundtlig meddeele Dem hvad jeg herom før havde tilskrevet Dem om den Düsseldorfer Skole. Beundringsværdige ere disse Kunstneres Frembringelser, de grunde sig især paa en correkt Tegning, udentvivl have De ogsaa saare rigtige Principer i henseende til Undermaling og Maling med laceer Farver, det kan jeg [xxx] ej bedømme – Siden giør den skiønne Lejlighed til Atteliers og et aanderigt Kunstnerliv indbyrdes det meste til at uddanne den Dygtighed, der findes hos saa mange af denne Skole. Jeg fandt Eleven Tidemann / norsk / her i Prof. Hildebrands Attelier og Düsseldorff er, som München, et Kunstnerhiem, som vore unge Kunstnere bør besøge naar de drage ud fra vore Skoler.

De ville hilse Thorvaldsen hierteligen fra mig og sige ham hvormeget det vil glæde mig at see ham igien iblandt os.

velvilligst
Christian Frederik

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Sidst opdateret 31.10.2011 Print