Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9758 af 10246
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

Frascati

7.8.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Friedrich Gotschalk [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

DHrr F & E Gottschalk

i Kiøbenhavn.

Jeg maa beklage at nu en eller anden Uefterrettelighed har foranlediget, at Deres ærede Skrivelse af 12 Junii d. A først er kommet mig tilhænde d. 4 August, igiennem det herværende Perusiske Gesandtskab

Jeg skulde ellers ikke have standset denne Sags Afgiørelse, men ufortøvet meddeelt den Erklæring, saavel fra den herværende Billedhugger Mathiæ som fra Kunstagent Bravo, at Sagen forholder sig nøiagtigt saaledes som den er fremstillet af Hr Dr Jacobi, nemlig, at der af den accorderede Sum 1200 Spec. er modtaget af Hr Mathiæ, igiennem afd. Conferentsraad Thorwaldsen, 600 Spec., hvorimod han forventer sig udbetalt af Boet 300 Spec. forsaavidt Thorvaldsen har modtaget disse paa hans Vegne, og de resterende 300 Species af Hr Dr Jacobi, naar det omhandlede Værk afleveres.

Det vilde vel derfor være rigtigt, at Thorvaldsens Quitteringer for motagne 900 Spec. forelægges dHrr Executores i Kiøbenhavn, som da formodentlig ville berigtige Sagen med Hr Mathiæ ved at lade ham anvise de 300 Species som Boet da skylder ham. Angaaende de endeligen resterende 300 Sp, forventer, Hr Mathiæ, som det vil sees af hvad han tilføier samme anviist paa et Huus i Rom, idet han erklærer, at Arbeidet er færdigt til Afsendelse paa nærmere Ordre.
De ville have den Godhed, ved at meddele Hr Dr Jacobi Indholdet af dette Brev, tillige at underrette ham om Grunden til Svarets saa lange Udeblivelse

Med særdeles Høiagtelse

Thiele

Frascati, d. 7d Aug 1844

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 139,3
Personer
Johann Daniel Jacobj
Værker
Sidst opdateret 02.01.2019 Print