Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8636 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottlieb Nicolai Sibbern [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rest af laksegl.

9.12.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Bygnings-Commissionen for det Thorvaldsenske Musæum.

Tilskrift: Til Bygnings-Commissionen for det Thorvaldsenske Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

I Foraaret blev det i Bygnings-Commissionen bestemt, at der ved Bygningsarbeidet skulde ansættes en Bygnings- og Materialskriver, for paa Stedet at varetage de til saadan Tjeneste hørende Forretninger samt holde et Bygnings- og Materialregnskab.

Til denne Tjeneste meldte der sig hos mig en Mand, som var beskjæftiget med Extraskrivning i et af Rentekammercontoirerne, og som havde erholdt Underretning om denne Tjeneste af Hrr Conferentsraad Collin. Om samme Tjeneste meldte sig en forhenværende Borger her af Staden, som var kjendt af Hrr Etatsraad Mundt, saavelsom en yngre Mand som Hrr Grosserer Lund og jeg kjendte.

Da der ikke siden Foraarstiden har været nogen Samling i Bygnings-Commissionen med Undtagelse af de Forhandlinger som bleve fremkaldte i Anledning af det ældre og det senere fremkomne Project, hvor ikke kunde gives Leilighed til andre, end de fornævnte Forhandlinger, og da den foromskrevne Ansættelse ikke senere, saavidt mig bekjendt, er berørt, saa har jeg ikke villet undlade at bringe den paa Bane.

Da Ansættelsen bliver temporair, ville Vedkommende jo kun blive at betale for den Tid han fungerede, og da jeg antager, Man opgiør en Status ved Aarets Udgang, ville den der antages nu, kunde blive kjendt med sin Tjeneste, ordne et Regnskabsvæsen og opgiøre Status; og forsaavidt hans Tjeneste ikke behøvedes i Vinter, blev han ikke at lønne.

Ifølge Communalloven af 1ste Januar d: A: udtræder jeg af Borgerrepræsentationen i Løbet af Vinteren, og selvfølgelig altsaa ud af Bygnings-Commissionen for det Thorvaldsenske Musæum. Da Bygnings-Commissionens Forhandlingsprotocol, i Foraarsmøderne saavelsom i de senere afholdte Møder, ikke har været fremlagt, maae jeg udbede mig at den maae blive berigtiget, samt for det Tilfælde der ikke forinden den Tid bliver afholdt Møde i Bygnings-Commissionen, Protocollen da maatte tilstilles mig til Underskrivt.

Kiøbenhavn, den 9de December 1840

ærbødigst
G. Sibbern

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,66
Sidst opdateret 18.07.2011 Print