Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8503 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottlieb Nicolai Sibbern [+]

Afsendersted

København

17.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Bygningscommissionen for Thorvaldsens Museum

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Efterat vi havde meddeelt Borgerrepræsentanterne Bygningscommissionens Skrivelse til os af 13de dennes, som indeholdt Extract af det Forhandlede i det af Bygningscommissionen for Thorvaldsens Museum holdte Møde den 12te August d: A:, have vi under 14de næstefter modtaget følgende Skrivelse fra Repræsentanterne:

Ved behagelige Skrivelser af 10de og 11te d. M. have Dhrr tilmeldt os, hvorledes den i vort Brev af 6te næstforhen nedlagte Protest imod Fortsættelsen af Bygningsarbeidet ved det Thorvaldsenske Museum, indtil et til den endelige Udførelse skikket Project med tilhørende Detailtegninger og Beregninger er indgivet og antaget af rette Vedkommende, er bleven iværksat og efterlevet. De have dernæst under 13de d: M: tilstillet os en Afskrift af det Forhandlede i Bygningscommissionen for Museet under et af denne den 12te Dennes afholdt Møde, hvoraf iblandt Andet erfares, at Hrr Kapitain Sibbern ikke har fundet Noget at erindre imod, at Pilotagen for Forfronten fortsættes, forsaavidt den er overeensstemmende med de af Bygningsinspecteur Bindesbøll til Kunstacademiet senest indgivne Detailtegninger, samt at Bygningscommissionen derefter har antaget, at den nævnte Pilotage kan fortsættes, saafremt hiin Forudsætning er rigtig. Videre sees det heraf, at Bygnings-Commissionen har anmodet Capitain Sibbern om at anvende al sin Indflydelse for, at den nævnte Protest maatte blive hævet.

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade at tilkjendegive Dhrr at vi, hvormeget vi end beklage enhver Standsning af Museets Tilendebringelse, ikke kunne hæve Protesten, saalænge den Aarsag, som har fremkaldt denne, existerer; men at vi dog ikke kunne have Noget imod, at den fornævnte Pilotage fortsættes, saalænge vore Delegerede finde det hensigtsmæssigt, ligesom vi ogsaa give vort Samtykke til, at saadanne andre Arbeider udføres ved Bygningen paa hvilke vore Herrer Delegerede antage, at de begjærte yderligere Detailtegninger ikke ville kunne faae nogen Indflydelse, i hvilke Henseender vi selvfølgelig stole paa, at Dhrr ville have Bygningsarbeidets og Communens Tarv paa det Nøjeste for Øie.

Forsaavidt dernæst Hrr Capitain Sibbern under 13de d: M: har meddeelt os, at De paa Grund af Ubehageligheder, der ere mødte Dem, som Forsamlingens Repræsentant i Bygningscommissionen, ønsker at see Deres Plads besat med en Anden, maae vi beklage, at Deres Stilling som vor Delegerede mueligen har paadraget Dem personlige Ubehageligheder, men i det vi haabe, at dette ikke oftere vil blive Tilfældet, og derhos eenstemmigen bevidne Dem vor Erkjendtlighed for den Maade, hvorpaa De har røgtet Deres Kald, maae vi bede Dem om ikke at fratræde en Post, der vilde være saa meget vanskeligere at besætte med en Anden, som dertil nu ei alene udfordres almindelig Sagkundskab, men efter det Punkt, hvorpaa Sagen er bragt, fornemmelig kræver nøjagtigt Kjendskab til Bygningsarbeidets Enkeltheder og overhovedet til Alt, hvad der hidtil er passeret med Hensyn til Arbeidet og Planen for dette, samt til Forholdene i det Hele.

I det sikkre Haab, at De ikke for Fremtiden i dette Anliggende vil unddrage Communen den Virksomhed, De hidtil med saamegen Kraft og Samvittighedsfuldhed har offret den, ville vi derfor tillade os fremdeles som hidtil at ansee Dem som vor Delegerede i Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Museum.

Kiøbenhavn, i Borgerrepræsentanternes Forsamling, den 14de August 1840

Paa Borgerrepræsentanternes Vegne
Henr: Prætorius

/C. Nyholm

Til Dhrr Capitain og Muurmester Sibbern og Grosserer J. H. Lund

  1. #

Hvilken vi herved ikke undlade at meddele i dens hele Indhold. Idet jeg, Sibbern maae erkjende Rigtigheden af, at Besættelsen af min Plads i Bygningscommissionen, ligger udenfor denne Commissions Virkekreds, giver den Deel af Borgerrepræsentanternes Skrivelse som særlig omtaler mig, mig Anledning til at vedblive min Function som een af Borgerrepræsentanternes Delegerede i meerbemeldte Bygningscommission.

Kiøbenhavn d. 17 August 1840
ærbødigst
G. Sibbern

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,44
Emneord
Standsningen af byggeriet af Thorvaldsens Museum, august 1840
Sidst opdateret 09.07.2019 Print