Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8388 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

30.3.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Den i Overeensstemmelse med allerhøieste Resolution af 13 Novber f A. nedsatte Bygningscommission for det Thorwaldsenske Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

For Stadens 32 Mænd have vi modtaget vedlagte Skrivelse, hvori Capitain og Muurmester Sibbern, som Medlem af den i Overeensstemmelse med allerhøieste Resolution af 13de Novber f A: nedsatte Bygningscommission for det Thorwaldsenske Musæum fremsætter adskillige Bemærkninger med Hensyn til den Fremgangsmaade, der formeentlig bør følges, for at sikkre Musæet den fornødne Soliditet, som han frygter for ikke vil opnaaes ved den Maade, hvorpaa Arbeidet nu tilsigtes udført.

Ved at fremsende bemeldte Skrivelse tilligemed en fra de 32 Mænd ligeledes modtagen særlig Erklæring fra Capitain og Muurmester Schaper, skulle vi, idet vi derhos lade medfølge et af Capitain Sibbern senere indleveret Andragende, dateret 26de dennes, samme Gjenstand betræffende, herved, i Overeensstemmelse med Communalbestyrelsens Beslutning af 27de dernæst, tjenstligst anmode Commissionen om behageligst at ville foranledige, at Bygningsinspecteur Bindesbøll, uden Ophold, meddeles nøiagtig Erklæring angaaende de af Capitain Sibbern fremsatte Bemærkninger, hvilken vi derefter forvente os snarest muelig tilstillet, for at de opkastede dubia, efter hvad derom er vedtaget, herfra kunne vorde underkastede en nærmere Bedømmelse af det Kongelige Academie for de skjønne Kunster.

Med Svaret forventes det Indsluttede tilbage.

Kjøbenhavns Raadstue, den 30te Martz 1840.

Kierulff

Schäffer Bentley

Skibsted Riis-Lowson Dahl

Driefer

/[xxxxxxx]

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,25
Sidst opdateret 15.07.2011 Print