Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8378 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottfried Schaper [+]

Afsendersted

København

25.3.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Høivelbaarne Herr Conferentsraad Collin, Deputeret for Finantserne, Comd. af Dbg og Dbmd pp

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Deres Høivelbaarenhed ønsker min Betænkning over nogle Bemærkninger som i Skrivelse d. 24 D. ere opkastede af Herr Kapitain Sibbern og indsendte til Bygningscommissionen for Thorvaldsens Musæum

Naar Hr. Kapitainen mener, at det ville være rettest at standse med Pæleramningen, naar Hovedskillerommet i den paabegyndte Bygning var færdigt – saa er det vel med Hensyn til Tverskillerommene, hvorom der formenes at Muurtykkelserne burde 1 Steen stærkere, end i Tegningerne er angivet. Men da det er betænkt at der bliver slaaet 3 Pæle i Rad, istæden for 2 som forhen var bestemt – af Grunde som Bygmesteren nærmere vil opgive saa vil der blive tilstrækkelig Fundamentsbrede, selv om Muurførligheden maatte befindes nødvendig at forstærkes.

Med Hensyn til de gamle Fundamenters Undersøgelse, er der førend (de ikke summariske) Overslage bleve giorte skeet det Fornødne, idet man lod grave saa dybt, indtil stærkt indtrængende Vand giorte videre Gravning umuligt. Ved fortsat Fundament Gravning i Vinter, er man, efter omhyggelige Iagttagelser og Afveining, kommet til Vished om at Vandet i Fundamenterne og i Canalen staaer i Niveau hvilket næsten hele Tiden har været under daglig Vandmærke. Da nu Slyngværket agtes lagt under dette, saa vil der i saa Henseende intet være at befrygte. Men da det er af Vigtighed, at benytte Aarstiden, som medfører lavt Vand, saa ville det være uforsvarligt at standse Arbeidet, da der høist sandsynligt længere hen, vil indtræffe høiere og høit Vande, som meget vil vanskeliggiøre Grundarbeidet. Herr Kapitainen spørger om man har undersøgt, hvor dybt den gamle Pilotage gaaer? Nei, desværre! og seer jeg ingen Udvei, uden at nedbryde et Stykke af den gamle Udmuur lige til Slyngværket og derefter at optrække nogle gamle Pæle. Man kom da ogsaa til Vished om de vare beslaaede med Jernsk[o]e. Med Hensyn til Bygningens Indhegning, er jeg aldeles enig med Kapitainen og beklager kun at det ikke er paaskyndt for en 8 Uger tilbage. Men da den saa længselfulde Tilladelse endnu ikke er indløben, saa faaer man [da] slaa sig Tilroe

Kjøbenhavn 25 Marts 1840

Ærbødigst
G. Schaper

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,22
Sidst opdateret 15.07.2011 Print