Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8296 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottlieb Nicolai Sibbern [+]

Afsendersted

København

2.1.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: S.T. Høivelbaarne Herr Conferentsraad Collin! Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand.
Udskrift: Til Høivelbaarne Herr Conferentsraad Collin, Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

De ved sidste Forsamling modtagne Overslag have vi gjennemseet og tillade os at bede Herr: Conferentsraaden foranstalte sammenkaldt de 6 Herrer i Committeen paa en af de første Aftener, som maatte være Deres Høivelbaarenhed beleilig, for at vi kunne give vor Erklæring derover.

Det første Arbeide der vil blive at foretage ved Museet er Udgravning; med Accordten herpaa tro vi at være nær færdige, da Knud Nielsen, efterat vi have talt med ham, vil paatage sig Udgravningen af Jord og Gruus, sammes Læsning og Bortkjørsel for 11 S. pr: Cubik Alen ialt. Vi fandt denne Priis antagelig og henviste ham derfor til Herr: Inspecteur Bindesbøll, til hvem det var overladt at slutte med ham; da Herr. Inspecteuren ligeledes har fundet denne Priis billig, saa formode vi nu at samme er i sin Orden. Det vil være særdeles beqvemt paa denne Maade, da man blot behøver at optage Maalet af det udgravede Rum, og saaledes fri for al Control.

Med dette Arbeide kan der saaledes strax paabegyndes, og da samme vist vil medtage en 4 à 5 Uger, saa vindes derved Tid til at ordne det, der herefter bliver at paabegynde samt til Materialiers Tilveiebringelse.

Ærbødigst

Kjøbenhavn den 2 Januar 1840

G Sibbern
J. H. Lund

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,4
Personer
Gottlieb Bindesbøll
Sidst opdateret 04.07.2011 Print