Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8492 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Afsendersted

København

13.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Nicolai Sibbern [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Dhrr Capitain Sibbern og Grosserer Lund.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Gjenpart

Extract af det Forhandlede i det af Bygnings-Commissionen for Thorvaldsens Museum holdte Møde den 12deAugust 1840.

Den, Commissionen under 8dedenne Maaned tilhændekomne, Protest foranlediget ved Capitain Sibbern´s Ankeposter og Andragender og Kunstakademiets derover afgivne Erklæring, var af Collin strax omsendt blandt Commissionens Medlemmer, som havde bifaldt hans foreløbige Foranstaltning med at standse Arbeidet, og paalægge Bygnings-Inspecteur Bindesbøll snarest muligt at fremlægge de forlangte Detailtegninger og Beregninger; ligeledes var ved Circulairet bifaldt den af Ham, paa Forespørgsel fra Bindesbøll, givne Besked, at alle bestilte Muursten maatte modtages, og at der med Tilsynet ved Pladsen blev at forholde som hidtil.
Capitain Sibbern blev derpaa af de øvrige Medlemmer, hvilke, saavel med Hensyn til Sagen selv, som i Betragtning af det ubehagelige Indtryk, man var vidende om, at den skeete Protest havde gjort paa Thorvaldsen, ønskede at Arbeidet strax kunde begyndes igjen, adspurgt: om nogen og da hvilken Deel af Arbeidet kunde atter sættes i Gang, forinden de bemeldte Tegninger vare indleverede og antagne?
Sibbern, næst at erklære, at han med Hensyn til Thorvaldsen aldeles delede de Øvriges Anskuelser, yttrede: 1, at, forsaavidt Pilotagen for Forfronten var overensstemmende med de af Bygnings-Inspecteur Bindesbøll til Kunstakademiet seneste indgivne Detailtegninger, saae han intet imod Piloteringen kunde her vedblive.
2, at da Capitain Schaper i det nylig holdte Møde havde erklæret, at for Øjeblikket intet Muurarbeide kunde foretages undtagen ved den Deel af Bygningen, som vender imod Slotskirken, og der i denne Deel vare store Afvigelser fra det approberede Project, formente Sibbern, at dette ikke burde fremmes forinden de Tegninger vare indkomne, som i Borgerrepræsentanternes Skrivelse vare nævnte.
De øvrige Medlemmer ansaae sig, efter disse Yttringer, ikke beføiede til at sætte Andet af det standsede Arbeide i Gang end den under N 1 ommeldte Pilotage, naar den berørte Forudsætning fandt Sted, hvorom Bygningsinspecteuren blev at underrette. Derimod anmodede de Capitain Sibbern at anvende al sin Indflydelse for, at den nedlagte Protest maatte blive hævet, og fandt sig opfordrede til at frasige sig alt Ansvar for de fordærvelige Følger den kunde medføre.”

Denne ordrette Afskrivt af det, i Anledning af Dhrrs Meddelelse af 8ded: M., Protocollen Tilførte tilstiller Dem herved til behagelig Afbenyttelse.

Bygnings-Commissionen for Thorvaldsens Museum
den 13deAugust 1840.
Collin, Mundt, Münter, G Sibbern, Hetsch

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 167a
Emneord
Standsningen af byggeriet af Thorvaldsens Museum, august 1840
Sidst opdateret 09.07.2019 Print