Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8430 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Borgerrepræsentation [+]

Afsendersted

København

13.5.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Kjøbenhavns Magistrat

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Gjenpart

Med Skrivelse af 27 f: M. har Magistraten tilstillet Forsamlingen i Gjenpart en under 18 de —næst—forhen fra Committeen for Opførelsen af Thorvaldsens Museum indkommen Svarskrivelse paa Magistratens Meddelelse angaaende den i de 32 Mænds Forsamling fremsatte Formening, om ikke bemeldte Committee maatte antages at have opfyldt sit Hverv saaledes, at de til det Thorvaldsenske Musæum indsamlede Midler kunne modtages af Communen til Anvendelse efter Bestemmelsen, idet de 32 Mænd havde formeent, at der neppe skeer nogen yderligere Indsamling af frivillige Bidrag, hvilke eiheller vilde blive ydede, og at i alt fald en særlig Committee i dette Øiemed ikke syntes nødvendig.— Denne Sag har derefter været forelagt Forsamlingen til Overveielse, som har besluttet derom at meddele Følgende:

Borgerrepræsentanternes nuværende Forsamling føler sig, efter de af Committeen meddelte Oplysninger, ikke opfordrede til videre at indhæ[xx]re den af de 32 Mænd yttrede Formening, om at Committeens Virksomhed kunde synes nu at burde ophøre; men den har troet, i de af Committeen i ovenmeldte dens Skrivelse til Magistratens yttrede Anskuelser at finde en Anledning til at fremsætte nogle Bemærkninger, hvilke den her skal meddele Magistraten med det Ønske, at de ved Magistratens gode Foranstaltning maae blive bragte til Committeens Kundskab.—

Forsamlingen troer at burde forudskikke den Forsikkring, at den til fulde erkjender de store Fortjenester, Committeen har af det hele, det Thorvaldsenske Musæum betræffende, Anliggende idet den ved din Opfordring til Landsmænd og Medborgere lagde den første Steen til siin for Fædrelandet som for Hovedstaden saa vigtige Indretning, og derefter med saa megen Iver, og Uegenyttighed søgte at fremme denne hæderlige Sag.—

Men, naar Committeen formener, at den maae ansees for at være ene autoriseret til at drage Omsorg for de Thorvaldsenske Konstskatte, indtil den til et Musæum bestemte Bygning bliver færdig, kan Forsamlingen ikke andet end antage denne Formening for at være i Strid med de Pligter, der paaligger Kjøbenhavns Communalbestyrelse.— Thi vel er det saa, at Conferentsraad Thorvaldsen i det Brev af 8 de Octobr 1838, hvoraf en Afskrivt er bleven meddelt, har anmodet Committeen om at drage Omsorg for at Musæets herværende Eiendele paa en passende Maade kunde blive opstillede og en nøiagtig Fortegnelse forfattes; men, da han i det den 5 te Decbr. 1838, altsaa Otte Uger senere, forfattede og den 8 def. M. Confirmerede Gavebrev i § 1,c har udtrykkeligen erklæret, at den Deel af de deri nævnte Kunstgjenstande, som er ankommen eller endnu maatte ankomme til Danmark, under alle Omstændighder er og forbliver Staden Kjøbenhavns Eiendom, maa upaatvivleligen den Committeen givne Bemyndigelse antages, om ikke aldeles, dog tildeels at være gaaet over paa Kjøbenhavns Communalbestyrelse, hvem Tilsyn med og Omsorg for alle øvrige Staden tilhørende Eiendomme ved Lovgivningen er overdraget, og Borgerrepræsentationen som i saa Henseende staar Communen til Ansvar, kunne ikke, hvad angaaer de Thorvaldsenske Konstskatte, unddrage sig fra de dem med Hensyn til Stadens samtlige Eiendomme paahvilende Forpligtelser, eller overdrage disses Opfyldelse til nogen anden Autoritet, paa hvilken de ei kunne have Indflydelse.—

Vi formene saaledes, at Nødvendigheden vil være indlysende af, at Communalbestyrelsen ikke bør savnes Leilighed til at deltage i Tilsynet med og Omsorgen for de hertil inkomne Thorvaldsenske Konstskatte og i Bestyrelsen af de dermed i Forbindelse staaende Anliggender, og dette saameget mere som flere Foretagender der kunne have en væsentlig Indflydelse paa disse Gjenstandes Værdi, dermed kunne sættes i Forbindelse, i hvilken Anledning vi blot ville henvise til den af Committeen uden Magistratens og Borgerrepræsentanternes Medvirkning ansøgte og Musæets Bestyrelse paa Ti Aar forundte Eneret til at foranstalte Afbildninger af de Thorvaldsenske Konstværker, og tror, at Committeen, efter at være bleven gjort opmærksom herpaa selv vil finde, at ei Noget kan være til Hinder derfor. En saadan Medvirkning vil, efter vor Formeening paa den meget passende Maade finde sted, naar de Medlemmer af Magistraten og Borgerrepræsentationen, som i sin Tid ere dertil delegerede, so a[x]erts [?] som det og veed deres Udnævnelse af Borgerrepræsentanterne har været paatænkt, med Committeen for Oprettelsen af Thorvaldsens Musæum at deltage i samtlige dens Forhandlinger, hvad de Tvende af Borgerrepræsentationens Delegerede angaar, ved Siden af det dem senere specielt overdragne Hverv at tage Sæde i Bygningscommissionen.—

Endelig troer Forsamlingen ikke at burde lade den Yttring, som indeholdes i Slutningen af Committeens Skrivelse ” at den ikke skyldte Communalbestyrelsen Regnskab for de dem af Subscribenterne betroede Penge ” gaar uimodsagt hen.— Committeen skylder upaatvivleligen sine Subskribenter et nøiagtigt og detailleret Regnskab for de til Opførelsen af Thorvaldsens Musæum af samme indbetalte Summer; men, da de Thorvaldsenske Konstskatte, til hvis Opbevaring dette Musæum opføres, tilhøre Staden, som ogsaa har at sørge for Musæeets Vedligeholdelse i Fremtiden, og da ifølge den kongelige Resolution af 13 deNovbr. f. A. de til Musæets Opførelse fornødne Summer efterat det, som ved den af Committeen foranstaltede Subskription allerede er indkommet eller fremdeles maatte indkomme dertil er bleven anvendt, skulle udredes af Stadens Kjøbenhavns Midler, maa denne Stads Bestyrelse vistnok have Interesse med at samtlige de ved sin Subskription indkomne Bidrag virkeligen anvendes til Musæets Opførelse og, som en Følge heraf, ogsaa være berettiget til at fordre Beviis derfor.—

Kjøbenhavn, i Borgerrepræsentanternes Forsamling den 13 de Mai 1840.

Til
Kjøbenhavns Magistrat.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 158a
Sidst opdateret 18.05.2011 Print