14.11.1819

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Frankfurt

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Christian Frederik complains that Thorvaldsen is in Copenhagen now that he himself will soon be in Rome, and that their paths have thus crossed. He is going to visit Thorvaldsen’s workshop even though “the soul is lacking” and admire the “spirit” of his works. Christian Frederik invites Thorvaldsen to model busts of the entire royal family.

Document

Kiære Hr. Professor og Ridder Thorvaldsen! Ikke kan jeg vende mig mod Syden, fra det LandI hvis Kunstnersamfund De nu glæder og gavner ved deres Nærværelse og hvor De maaskee stundom savner mig, mod de blidere HimmelegneII som sædvanligviis besidder Dem og hvor jeg nu bitterligen vil savne Dem, uden at tilkiendegive Dem hvor smerteligt det er mig at see mine kiereste ForhaabningerIII saaledes skuffede, thi hvor De er i Vinter og hvor jeg gierne var kommet forhindre Omstændighederne mig fra at komme og hvor jeg kommer og altid har ønsket at komme der vil det nu være mig mindre behageligt fordi De ej er der. Deres VærkstedIV besøger jeg men Sielen mangler der, dog Aanden er præget i Deres Værker og den skal jeg gienfinde og beundre.
Jeg skal ikke undlade fra Rom at underretteV Dem om hvorledes jeg har fundet Arbejderne i Deres Værksted AfstøbningerneVI o.s.v. fremmede.
At ønske Dem tilbage til April Maaned, da vi giøre et længere OpholdVII i Rom, vilde være altfor egoistisk til at jeg turde tillade mig saadant Ønske paa Fædrenelandets Bekostning der saa gierne seer Dem i Danmark, hellere vilde jeg ønske at De maatte gefalde Dem saa godt i Kiøbenhavn og at Deres Arbejder sammesteds maatte holde Dem der til efter min Hiemkomst, til 1’ AugustVIII. Sommeren er vist nok behageligere og sundere i Danmark end i Italien og det er skiønnest at rejse til hiine EgneIX mod Efteraaret. Vi rejse vel seent, men Vinteren bliver ikke mindre behagelig derfor, Januar Februar endeel af Marts i NeapelX, størstedeelen af April i RomXI, og indtil medio Maj i FlorenzXII, siden tænker jeg over MajlandXIII og giennem Schweitz tilbageXIV.
Gid De maatte have fundet alt efter Ønske paa CharlottenborgXV! Behøver De større Attelier da vilde der være Raad dertil.
Jeg troer vist at det vilde være KongenXVI og DronningenXVII behageligt om De udbad sig at modellere den Kongelige FamilieXVIII og ligeledes beder jeg Dem, ved Lejlighed, før Deres Afrejse at modellere min Søns BüsteXIX og at lade den forme for min Regning. Hvor De skal kunne modellere min GemalindesXX og min BüsteXXI vil afhænge af Omstændighederne, gid det endnu maatte være mueligt i KiøbenhavnXXII. Hils Prof. LundXXIII om jeg maae bede Dem, jeg haaber at han er tilfreds med den Lejlighed jeg har formaaet at skaffe ham. Jeg har talt hans SagXXIV paa det bedste hos Kongen og bedet om Arbeide for ham. Lev saa vel og tilfreds som det af Hiertet ønskes Dem af Deres
Forbundne og velvilligste
Frankfurt d. 14 Novbr 1819XXV
Christian Frederik
De veed nok at Baron SchubartXXVI er saa god at følge os til Italien.

Archival Reference

m6 1819, nr. 51

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 33-34.

Other references

Subjects

Persons

Works

A859 Frederik 6., 1823 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A859
A860 Marie Sophie Frederikke, 1823 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A860
A857 Caroline, 1823 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A857
A194 Vilhelmine Marie, Tidligst 12.11.1819 - Senest 8.1.1820, inv.nr. A194
A199 Frederik (7.), Antagelig januar 1819 - Antagelig februar 1820, inv.nr. A199
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A197 Christian (8.) Frederik, Tidligst 13.1.1821, inv.nr. A197
A716 Caroline Amalie, 28.12.1820 - 30.12.1820, inv.nr. A716
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754
A198 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A198

Commentaries

 1. Thorvaldsen var i København, jf. Danmarksopholdet 1819-1820.

 2. Dvs. Italien.

 3. Christian (8.) Frederik havde håbet på midlertidigt at måtte afbryde sin udenlandsrejse for at tage til København og hilsen på sin søn og på Thorvaldsen, men Frederik 6. havde sagt nej, jf. 27.10.1819.

 4. Jf. artiklen Thorvaldsens værksteder.

 5. Jf. brev af 6.1.1820 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 6. Dvs. gipsafstøbningerne efter Thorvaldsens kunstværker til Kunstakademiet i København, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 7. Christian (8.) Frederik var i Rom fra 23.3. til 11.5.1820, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 8. Christian (8.) Frederik planlagde altså på dette tidspunkt at komme hjem til København i august 1820 (hvilket dog ikke skete før 1822), jf.:

 9. Thorvaldsen rejste fra København mod Rom den 11.8.1820.

 10. 9.1.-2.3.1820 i Napoli, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 11. 23.3.-11.5.1820 i Rom, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 12. Dette ophold blev dog udskudt til året efter, til 13.4.-16.5.1821, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 13. 5.6.-16.6.1821 i Milano, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 612.

 14. Det blev dog gennem Schweiz til Frankrig og ikke Danmark, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 613.

 15. Christian (8.) Frederik havde sørget for, at Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg blev indrettet varmt og hyggeligt, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 16. Den danske kong Frederik 6.

 17. Den danske dronning Marie Sophie Frederikke.

 18. Hele den kongelige familie blev modelleret, jf. Thorvaldsen-kronologien:

 19. Jf. Frederik (7.), A199.

 20. Den danske prinsesse Caroline Amalie, jf. A716, A754 og A198.

 21. Christian (8.) Frederik, A197 og A753.

 22. Busterne blev modelleret i Rom, jf. Thorvaldsen-kronologien.

 23. Den danske maler J.L. Lund.

 24. Se også brev af 8.11.1819 fra Christian (8.) Frederik til C.F. Hansen.

 25. 9.-14.11.1819 i Frankfurt, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit., p. 611.

 26. Den danske baron og diplomat Herman Schubart.

Last updated 03.01.2017