4.2.1827

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et brevudkast.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Fjerde udkast til brev af 4.2.1827.

Document

Rom den 4d Febr: 1827

Med stor Fornøielse har jeg underdanigste modtaget Deres Kongelige Høiheds ærede Skrivelse af 25 Novembre, hvoraf jeg seer det har behaget Hans Majestæt at befale, at en Fregat skal afsendes til Livorno for at afhente en Deel af mine Arbeider: Vær forsikkret, at jeg skal stræbe at benytte denne Leilighed saa godt som muligt.

I Marmor vover jeg imidlertid ei at love mere færdigt til at afgaa, end Deres Kongelige Høiheds egen og Deres Gemalindes Buster, de tvende Cariatider for Trongemakket, og en Døbefong, som jeg ønsker at forære til en Kirke i Island. Det giør mig usigeligt ondt, at jeg ei er færdig med Portraitstatuen af Hendes Kongelige Høihed. Jeg har engang begyndt derpaa, men formedelst Sygdom var jeg nødt til at lade den staae ufuldendt, og den er endelig som en Følge deraf falden sammen og vorden ubrugelig. Imidlertid haaber jeg snart igien at begynde paa et Arbeide, der for mig er saa interessant, og hvilket jeg giør mig en Ære af at udføre. Jeg har meddelt Hr Freund den Artikel i Deres Kongelige Høiheds Brev, der angaar ham, og han har sagt mig, at han selv vil have den Ære at svare derpaa. Hr Bissen er flittig, og viser meget Talent i hans Arbeider. Det glæder mig at høre den Fremgang, de to unge Belledhuggere giøre, hvilke Deres Kongelige Høihed i Deres Brev omtaler, det vil vist ikke feile paa en god Fremgang for Kunsten og dens Dyrkere
fremgang

Oversættelse af dokument

Rome, February the 4th 1827

With great pleasure I have most humbly received your Royal Highness’ favour of November 25th, from which I see it has pleased His Majesty to order a frigat to be sent to Leghorn to fetch part of my works: Be assured that I shall strive to make the best possible use of this opportunity.

However, in marble I dare not promise more objects finished to dispatch but your Royal Highness’ own and your wife’s busts, the two Caryatids for the throne chamber, and a baptismal font, which I wish to give to a church in Iceland. I am terribly sorry not to have finished the portrait statue of Her Royal Highness. I have started it once, but because of illness I was forced to leave it unfinished and it has finally fallen in as a consequence of this and it has become useless. I hope, however, to begin this piece of work again soon, which is so interesting to me and which I shall take a pride in executing. I have informed Mr Freund of the paragraph in you Royal Highness’ letter, which regards him and he has told me that he himself will have the honour of answering it. Mr Bissen is diligent and demonstrates much talent in his works. I am pleased to hear about the progress the two young sculptors make, whom your Royal Highness mentions in your letter, there will certainly be no want of good progress for art and its devotees
progress[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette er fjerde udkast til brev af 4.2.1827, se kommentarerne til indholdet dér.

Se også referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

m35 I, nr. 8

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A555 Kristi dåb, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,1
A555 Maria med Jesus og Johannes, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,2
A555 Tre svævende engle, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,3
A555 Kristus velsigner børnene, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,4
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164

Last updated 04.11.2016