Antagelig før 1820

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Antagelig Rom

Recipient

NN

Recipient’s Location

?

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et fragment.

Dating based on

Da der er tale om et udateret fragment, er dateringen meget usikker. Skriftbilledet synes dog umiddelbart at tyde på, at brevet er skrevet før 1820. Muligvis kan det endda være noget tidligere, og jf. indholdet kan brevet omhandle, hvad Thorvaldsen kunne have gjort for sine forældre i Danmark, hvis han havde været der. I givet fald kunne der være tale om et fragment af et brev til Abildgaard. Se fx brevet 28.7.1805, hvor Thorvaldsen omtaler sit eget fravær fra Danmark og forældrens situation: “Mine Forældres Skevne ligger mig smerteligt paa Hiertet, saameget mere da jeg ikke endnu er i stand til at kunde giøre noget tilbeste for min Fader; dersom de Arbejder jeg har skikke og de jeg vil skikke kunde hielpe ham noget saa skulde det inderlig Glæde mig. jeg bigriber ikke hvorfor han aldrig skriver mig til; jeg har paa to Breve ingen svar faaet, han er vist vred paa mig fordi jeg ikke komme[r] tilbage men jeg har som De lettelig begriber ikke kundet giordt andet.”
Imidlertid er dette blot usikre gisninger, hvorfor dateringen her er antagelig før 1820.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

dersom jeg var der saa vilde det gaae bedre en som det giør sI som ekke

Oversættelse af dokument

if I were there it would go better than it does that not


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Brevet er skrevet på en lap, som muligvis er afklippet senere. Desuden ses små doodlende blyantsskitser, muligvis af en ørn(?).

Archival Reference

m35 I, nr. 7

Commentaries

  1. Det første “s” i som synes at have været skrevet forkert (med en fejlagtig krølle), hvorefter Thorvaldsen har skrevet et korrekt “s” lige over.

Last updated 19.12.2014