16.3.1876

Sender

Emilie Jensine Eckersberg, Albert Thorvaldsen Wilckens, C.F. Wilckens

Sender’s Location

København

Recipient

C.F. Wilckens

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Emilie Eckersberg writes to Thorvaldsen’s former valet in order to aks him to help her sell a gold ring with a sapphire, N223, which Thorvaldsen had given to her father, C.W. Eckersberg. Additional notes, in different handwritings, show that the letter accompanied the ring from one owner to the next. Wilckens himself was the first owner. He wanted to pass it on to Theobald Stein, and Wilckens’ children gave him the ring in 1877. Later Carl Jacobsen bought the ring from Stein.

Document

D. 16. Marts 1876.

Hr. Kammerassessor.

Jeg tager mig herved den Frihed at henvende mig til Dem i et Anliggende, som jeg antager maa have sin Interesse for Dem. Jeg er nemlig Ejer af en RingI, som har tilhørt vor udødelige Thorvaldsen og som han daglig bar paa sin Finger under sit Ophold i Rom. Da min kjære, afdøde Fader, Professor EckersbergII i 1816 havde malet det vidtbekjendte Portrait af ThorvaldsenIII, som nu hænger i Akademiets Forsamlingssal, tog han Ringen af sin Finger og gav Fader den. Det er en massiv Guldring med en Saphir, hvori Thorvaldsens Basrelief Backus og AmorIV ere indgraverede. Som Bevis paa Rigtigheden heraf, behøver man kun at betragte Ringen paa Portraitet, hvor man finder et tro GjenbilledeV af den.
Det er og har altid været mig en dyrebar Skat, men i disse kostbare og besværlige Tider er jeg nødt til at søge at gjøre den frugtbringende. Det er derfor jeg henvender mig til Dem for at spørge Dem, om De ikke mulig vis kunde kjende Nogen, der har Evne og forstaaer af vurdere saadan Skat, ikke efter Guldets Værdi, men for den historiske og kunstneriske VærdVI, der knytter sig til denne Ring og som vilde ønske at eje den og betale en klækkelig Betaling for den. Det vilde være mig kjært, hvis De havde Lyst til at tage Ringen i Øjesyn, i mit Hjem: Lille Kannikestræde 4, i Stuen. Og nu haaber jeg, De ikke tager det ilde op, at jeg saa ligefrem har henvendt mig til Dem.

Med Højagtelse
Emilie Eckersberg.

Da Eckersberg 1816 rejste fra Rom, tog Thorvaldsen den Ring af sin Finger som man ser paa det Portrait Eckersberg malede af Thorvaldsen til Kunstacademiet. I Ringen er der indfattet en Saphir, hvori der er udskaaret Amor og Bachus. Den Ring har jeg kjøbt af hans Dottre.

C F Wilckens Kammerassessor


Ovennævnte Ring skjænker jeg Professor SteinVII naar min BusteVIII er opstillet i Thorvaldsens Musæum som et venligt Minde

C F Wilckens
Forhenværende Kammertjener
hos Thorvaldsen.

Ovennævnte Ring er Dags Dato i Henhold til vor afdøde Faders Ønske overleveret til Herr Profess-
Stein
IX paa den Afdødes Vegne.

Karoline FlorentsenX født Wilckens.
Kjøbenhavn 14 Juli 1877.
T WilckensXI Custode ved Thorvaldsens
Museum.


Jeg kjøbte Ringen, som Prof Stein tilbød mig for 1000 Kroner Atten hundrede og nogle og Fiirs.
Carl JacobsenXII

General Comment

Der er flere forskellige hænder der efter hinanden har skrevet i dette brev: Emilie Eckersberg, C.F. Wilckens, Wilckens’ arvinger og Carl Jacobsen. Angående ringen, se referenceartiklen Eckersbergs Dagbog 1813-16.

Archival Reference

m30A, nr. 97a

Thiele

Ikke omtalt i Thiele

Subjects

Persons

Works

N223 Ring med kamé, inv.nr. N223
A407 Amor drikker af Bacchus' skål, Antagelig 1824, inv.nr. A407

Commentaries

 1. Den omtalte guldfingerring med en safir, der er indgraveret med motivet Bacchus og Amor og oprindelig tilhørte Thorvaldsen, er nu i Thorvaldsens Museum, N223.

 2. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 3. C.W. Eckersbergs Portræt af Bertel Thorvaldsen i San Luca-Akademiets dragt (1814) tilhører Kunstakademiet (inv.nr. KS 38). På maleriet ses en siddende, let foroverbøjet Thorvaldsen i San Luca-akademiets sorte ordensdragt med korslagte ben og hænderne placeret på sine knæ. På hans venstre hånd, der ligger over højre, ses den omtalte guldfingerring. Bag Thorvaldsen ses et udsnit af en gipsafstøbning af hans Alexanderfrise til Palazzo Quirinale i Rom.

 4. Thorvaldsens relief Bacchus og Amor (ca. 1824), A407, hvor en halvt liggende ung mand, Bacchus, sætter en drikkeskål til et bevinget drengebarns, Amors, mund. Jf. også gipsoriginalen fra ca. 1810, A408.

 5. Guldfingerringen ses ganske rigtigt på Thorvaldsens venstre hånd på C.W. Eckersbergs portræt. Eckersbergs portræt blev kopieret af flere malere, bl.a. en miniature på porcelæn af Carl Balsgaard, B312, hvor fingerringen også er tydelig. Ringen ses også på den tyske maler Carl Christian Vogel von Vogelsteins selvstændige, men meget lignende portræt af Thorvaldsen i den samme positur og situation, B425.

 6. Den pris, Wilckens gav for ringen, fremgår ikke af brevet, men dyrkelsen af Thorvaldsen og interessen for hans kunst taget i betragtning oversteg den omtalte fingerrings værdi formentlig i meget betragtelig grad materialernes værdi. Kammertjener Wilckens var selv dreven ud i kunsten at tjene penge på det, vi i dag kalder Thorvaldseniana. Han solgte indrammede lokker af Thorvaldsens hår, jf. referenceartiklen Thorvaldsens hår. Som det fremgår nederst i brevet, købte Carl Jacobsen ringen for 1000 kr. først i 1880’erne. Til sammenligning havde 1000 kr. i år 1900 en værdi svarende til 68210 kr. i 2013, jf. Danmarks Statistiks prisberegner

 7. Dvs. den danske billedhugger Theobald Stein, der var professor ved og siden direktør for Kunstakademiet.

 8. Theobald Steins buste af C.F. Wilckens (1871), G263, tilhører Thorvaldsens Museum.

 9. Dvs. den danske billedhugger Theobald Stein, der var professor ved og siden direktør for Kunstakademiet.

 10. Karoline Florentsen, født Wilckens (f. c. 1832), var datter af C.F. Wilckens. Det fremgår af Dansk Demografisk Database, at hun ved folketællingen i 1850 var 18 år og havde adresse på Thorvaldsens Museum.

 11. Den danske kustode Albert Thorvaldsen Wilckens.

 12. Den danske brygger, kunstsamler og mæcen Carl Jacobsen (1842-1914).

Last updated 03.10.2016