1.5.1817

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Odense

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

H. Etatsraad og Directeur Hansen! Efterretningen om UdstillingensI heldige Udfald samt om de unge Kunstneres tildeelte Opmuntring har meget glædet mig.
At jeg længes efter Resultatet saavel Kroningsmedaillen som Reformationsmedaillerne angaaende vil De indsee, men bedre er det dog ej at forhaste sig. Det var vist godt at De saae Tegningerne førend de komme i Forsamlingen –
Da jeg med gaars Posten intet har hørt om Haas saa formoder jeg at han overstaaer Faren dengang –
De ville oplyse mig om den omtalte FejdeII angaaende LundsIII Malerie, hvori den bestaaer?
Efter at jeg havde tilskrevet Hornemann har denne erklæret sig fuldkommen tilfreds med det aarlige Afdrag af de 160 Rgbdr [x. V.] som jo ogsaa formindskes aarligen – det var kun et Prøveskud for at slippe.
Det er blevet mit Lod iaar at stæde de døde til Hvile; da her i Odense skal ned sænkes og indmures Ligene af Kong Hans, Christian 2den, dronning Christina, Prinds Franciscus og jeg til disse ønsker følgende Ciffere forfærdigede af Metal til at indskrue oven i Egekister I CII. Ç med Kongelig Krone over [tegning] og F med fÿrstelig Krone [tegning] Disse Ciffere kunde være 4 Tommer lange –
I Horsens skal paa samme maade nedsænkes Ligkisterne af de russiske Fÿrster og Fÿrstinder Prindserne Peter og Alexis, Prs Elisabeth og Catherina. Hertil indfordres lignende Metalciffere P, A, E. C med fürstelige Kroner over og kunde Cifferne være 6 Tommer lange. Ville De vel besørge denne Støbning hos en Giørtler og tilsende mig samme om mueligt i Maj Maaned.
Undskyld den Ulejlighed jeg ved fleere Lejligheder giør Dem og tænk derved paa det Venskab og den Højagtelse med hvilken jeg undertegner mig Deres


Odense d. 1 Maj 1817
Forbundne og velvilligste
Christian Frederik

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference

m30A, nr. 52

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Jf. Fortegnelse over de ved det Kgl. Academie for de skiönne Kunster udstillede Kunstværker, København 1817, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

  2. Denne fejde omkring et maleri af J.L. Lund er endnu uidentificeret.

  3. Den danske maler J.L. Lund.

Last updated 24.10.2013