Senest 4.2.1827

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Abstract

Første og andet udkast til brev af 4.2.1827.

Document

Deres Kongelige Høyheds meget ærede Skrevelse af 25 Nobr har jeg underdaneste med ubeskreveleg Glæde modtaget og da deraf seer det har behaget H M. allrnaade at sende en Fregat indi Meddlhavet til Livorno for der at indskebe endel af mine Arbeder, som jeg skal benytte dene Skiønne Leilighed saa meget som muligt foruden de

Jeg skal benytte denne skiønne Lælighed saa mege som Mulig, og kan sende herfra Rom til Livorno følgende arbeider som ganske ere færdige nemlig i Marmor Deres K. H Dere K. H og Gemalindes Byster med skulder og Bryst, tvende Cariatider til Thron gemakket, en Døbefong som jeg forære til Island, af Gibs afstøbninger Christus og de 12 Apostler, det giør mig usigeligt undt at jeg ikke har ferdig ge Portrait Statuen af Deres Gemalinde, jeg havde nogen begyndt derpaa men er formedels Sygdom nu har den staaet og er bleven tør, mig jeg skal som snarest begynde den igen


[Recto:]

Med san fornøelse har jeg modtaget Deres K: Hs. meget ærede Skrivelse af 25 Novb: Hvor af jeg seer det har behaget Hans Majstedt at sende en frigat end i Meddelhavet for i Livorno at endskibe endel af mine Arbeider

Jeg Skal benytte denne skiønne leilighed saa meget som muligt, Det giør mig usegelig undt at jeg innu ikke er færdig den PortraitBysten af Hs K H med Portreitstatuen af Hendes K.H. Deres Gemalinde, jeg havde engan begyndt derpaa men formedels Syedom er bleven staaende og saaledes falden sammen, jeg skal med det første begynde den igen igan

I marmor er ikke andet færdig en de tvende Cariatider til Throngemakket Deres og Deres gemalendes Buster og en Døvestend som jeg vel forrære til Island kirke

I gibs Kristus figuren og de tolv Aposteler med nogle andre smaateng som strax kan afgaa herfra. Jeg har medelt Hr Freund den artelkele met Bret Brev ham angaaende og han vel selv svare derpaa. Hr Bisen er fledig og viser et stordt Talen i det han arbeider. Det glæder mig at høre den der opstaaer mere unge haabefulde Konsmere det vel vist ikke fælle paa en god fremTiid under Deres Kon Hes Bestyrelser

Oversættelse af dokument

Your Royal Highness’ favour of November 25th I have humbly received with indescribable joy and as I from it see that it has pleased H.M. most graciously to send a frigat into the Mediterranean to Leghorn there to put on board part of my works, which I shall use this good opportunity as well as possible besides the

I shall make use of this excellent opportunity as well as possible, and I can send here from Rome to Leghorn the following works, which are quite finished, namely in marble, Your R.H your R.H. and wife’s busts with shoulder and breast, two Caryatids for the throne chamber, a baptismal font, which I shall give to Iceland, of plaster casts, Christ and the 12 Apostles, I am terribly sorry that I have not finished wi the portrait statue of your wife, I had some begun working at it but am because of my illness it has become dry, me I shall begin it again as soon as possible.


[Recto:][Recto:]%

I have received Your R. H.’s favour of November 25th with true pleasure from which I see it has pleased His Majesty to send a frigat into the Mediterranean in order to embark part of my works at Leghorn.

I shall make use of this good opportunity as much as possible, I am extremely sorry that I still have not finished the portrait bust of H.R.H. the portrait statue of her R.H. your wife, I started it once, but because of illness it has remained and so has fallen in, I shall soon begin it again.

In marble, nothing but the two Caryatids for the throne chamber, yours and your wife’s busts and a baptismal font, which I shall give to Iceland’s church.

Plaster casts, the Christ figure and the 12 Apostles with some other small things, which I can send from here immediately. I have conveyed to Mr Freund the article by let letter what regarded him, and he himself will answer it. Mr Bissen is diligent and demonstrates great talent in his works. It pleases me to hear the that more young promising artists arise, a good future will certainly not be wanting under your R.H.’s management.[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette er første og andet (recto) udkast til brev af 4.2.1827, se kommentarerne til indholdet dér.

Se også referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

m28, nr. 97

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A555 Kristi dåb, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,1
A555 Maria med Jesus og Johannes, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,2
A555 Tre svævende engle, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,3
A555 Kristus velsigner børnene, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,4
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A95 Andreas, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A95
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105

Last updated 04.11.2016