4.2.1809

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Slotsbygningskommissionen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1809.

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

Document

Jeg har hermed den ære at melde den høye ComissionI at jeg er i ful Beskæftilse med de mig forundte Arbeyder til det Kongelige Slot, uagtet man i Rom kan lettere end nogen andet Sted have du[e]lig folk til hielp i det mekaniske udforder til Marmor Arbejdets udførelse lang Tiid[;] ifølge derafII og af mine andre Bestillinger ikke kan
I et BrevIII for Hr Professor Hansen yttrede han sig med, om jeg udførde en Statue Gruppe eller Bas-rilef Architetur i saa betydelig stor Bygning, aldrig kan være forlegen med at Plassere. Overbevist om at den høye Kommissions Ønsker af mine Arbejder til Slottes Prydelse tager jeg mig den Frehed at Proponere samme Nogle af mine Arbejder som jeg paa egen regning haver udfort og som for et hvert Kapinet ere passende nemlig[?] en staaende Psyche som er i Begreb at Aabne Vasen som hun skulde bring[e] Venus. en Venus som holder i den Høyre Haa[n]d EæbetIV som hun har modtaget af Paris, og den venstre tagende efter sine Klæder. og en Gruppe for[e]stil[l]ende Amor og Psyche som alle er af det skønneste hvide Marmor som man kan ønske sig og hvad Arbejdet angaar smigre jeg mig at kunne være dem bekie[n]de og kan give dem for belleV Prise[r]

Psyche – 2 AlVI 4 tomVII
Venus 2 Al tom
Gruppen 2 A 3 to
600 Scudi
500 –––
1000 [––]

Dersom de[n] høye Comission skulde billige mit Ønske saa tror jeg ikke saa beder jeg underda[nig]st at den h[øye] Comission snarest mulig vilde behage at meddeele mig dette ærede Svar da jeg i denne Forventning ikke vel tage nogen Bestemmelse med omnævnte Arbejder intil jeg des Angaaende haver den høye Comissions Efterretning

Oversættelse af dokument

Hereby I have the honour of informing the high Commission that I am fully occupied with the works commissioned from me for the royal palace, although it is easier in Rome than in any other place to find capable people to help in the mechanical work, it takes a long time to execute the work in marble; as a consequence of this and of my other commissions can not
In a letter –for- from professor Hansen he mentioned that whether I made a statue, group or bas-relief architecture in so large a building he will never be in trouble to place it. Convinced of the wishes of the high Commission for my works for the ornamentation of the palace I take the liberty to recommend to the same some of my works which I have executed at my own expense and which are suitable for any cabinet namely[?] a standing Psyche opening the vase she was to bring to Venus. A Venus in her right hand holding the apple she has received from Paris, her left hand reaching for her clothes. And a group representing Cupid and Psyche; which all are of the most beautiful, white marble you can wish and as for the work I indulge in being satisfied with it and can give them to you at low prices

Psyche – 2 Al 4 tom [4 feet, 4 inches]
Venus 2 Al tom [4 feet]
The group 2 Al 3 to [4 feet 3 inches]
600 Scudi
500 –––
1000 [––]

If the high Commission should approve of my wish I do not think I most humbly ask the high Commission as soon as possible to please inform me of your esteemed answer as expecting this I will make no decision about the mentioned works until I have the high Commission’s information regarding this

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette er et udkast til det afsendte brev af 4.2.1809. Der er store forskelle mellem dette udkast af Thorvaldsen og det færdige brev. Der findes endnu et udkast, som C.F. Høyer har skrevet, og som er næsten identisk med det færdige brev, og som derfor må antages at være senere i skriveprocessen.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

m28, nr. 114

Subjects

Commentaries

  1. Building Commission for Christiansborg Palace.

  2. Denne sidste sætning i dette afsnit er føjet ind mellem to linjer og synes derfor ikke at give en klar meningen i sammenhængen.

  3. Denne følgende sætning er også præget af Thorvaldsens manglende ortografiske og semantiske finish, se det færdige brev for en mere forståelig formulering.

  4. Dvs. æblet.

  5. Dvs. billig. Thorvaldsen har antagelig udtalt ordet med sin københavnske dialekt, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

  6. Dvs. alen.

  7. Dvs. tommer.

Last updated 17.07.2017