Senest 4.2.1809

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Herman Schubart

Recipient’s Location

Montenero

Dating based on

Dateringen er baseret på det afsendte brev af 4.2.1809.

Abstract

Kommentarer til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Document

Med største Taknemlighed og Glæde har ieg modtaget den nydelige Naal med Brillanter, som Deres fortreffelige Søster Grevinde Schimmelman har været saa naadig at værdige mig at bære, til et Beviis paa hendes Agtelse og Yndest Hvilke giver mig det beste Haab om hon vil søge at freme mit Vel
Deres Exellentces Fødselsdag er bleven høytideligholdt med megen Glæde, Selskabet bestod af 20 Personer; Vor fælles Ven C: kunde ikke komme; Aftenen begiønte med en liden Concert, og sange ret nydelig Capelmæsterne, Crelius og Küster acompagnerede med Pianoforte Fiolino og Basso – Decorationen hvor vi spiste fandt almindelig Bifald; Paa en Forhøyning var anbragt Basrelieffet Gratierne med de omkring dansende Muser paa hver Side af samme tvende Colonner med Deres og Gemalindes Byste bekransede med Laubær Kranse som vor gode – havde flettet – over Basrelieffet vare de tvende Genier af Daaben som Medaillon indviklet med Laubær og derfra de henleedte Festons faldt over det understaaende Basrelief med Muserne; Over Bordet en Lysekrone ligeledes af Laubær og Orangser
Medens vi spiste, spillede, de trende Musicantere Symfonier; Efter Bordet belv der danset til Kl: henimod 4r og endte vi saaledes alle glade Deres Exellentces Fødselsfest –

[fortsættelse med Thorvaldsens hånd:] Deres Excellenz seer at jeg har ikke

[modvendt på samme side, også med Thorvaldsens hånd:]
De figure som jeg har færdig i mar[m]or

Iason
Brises som bortføres
for Achiles
 
Ganimet
Baccus
Venus
Apollo
Amor og Psyche
Psyche
Venus
Høy al 4
 
Basrilief Høy 2 al og lang 4 al
bestilt af Baron Rop
 
Høye 2 al 2 tomI
 
 
Høy 2 al 2 tom
Høy 2 al 2 to
2 al 2 tom
bestildt af Hr Hop
 
 
 
 
for Grevinde Worontzoff
 
 
 
somII jeg har proponeret Co[mmissionen]

Oversættelse af dokument

With the deepest gratitude and joy I have received the lovely agraffe with brilliants, which your excellent sister Countess Schimmelmann has been so gracious to vouchsafe me to wear, as proof of her respect and favour which promises me that she will endeavour to promote my welfare. Your Excellency’s birthday has been celebrated with much joy, the party consisted of 20 persons; our mutual friend C: was not able to come; the evening started with a small concert, and songs very nice the conductor, Crelius and Küster accompanied with pianoforte, violin, and basso – The decoration where we dined met with general approval; on a raised platform the bas-relief the Graces with the dancing Muses round about was placed on either side of this, two columns with your and your wife’s busts garlanded with laurel wreaths which our kind – had made – above the bas-relief there were the two genii of the baptism as medallion enveloped in laurels and from there the drawn festoons fell over the bas-relief underneath with the Muses; above the table a chandelier likewise of laurels and oranges while we were eating, the three musicians played symphonies; after the table people were dancing till towards 4 and thus we all happily brought Your Excellency’s birthday party to a close –

[Continuation in Thorvaldsen’s hand:] Your Excellency sees that I have not

[Opposite on the same page, also in Thorvaldsen’s hand:]
The figures which I have finished in marble

Jason
Brises who is carried off
from Achilles
 
Ganymede
Bacchus
Venus
Apollo
Cupid and Psyche
Psyche
Venus
high 4 alen [8 feet]
 
bas-relief high 2 alen [4feet] long 4 alen [8feet]
commissioned by Baron Ropp
 
high 2 alen [4 feet] 2 tommer [2 inches]
 
 
high 2 alen [4 feet] 2 tommer [ 2 inches]
high 2 alen [4 feet] 2 tommer [ 2 inches]
2 alen [4 feet] 2 tommer [ 2 inches]
commissioned by Mr Hope
 
 
 
 
for Countess Vorontsova
 
 
 
which I have suggested for the Commission

[Translated by Karen Husum]

Document Type

Udkast af koncipist

Amanuensis

C.F. Høyer

Comment on amanuensis

Den sidste del af brevet er ikke skrevet af Høyer, men af Thorvaldsen selv.

Archival Reference

m28, nr. 110

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs.: Højde: 2 alen og 4 tommer.
    Denne målangivelse omfatter de fire figurer til grevinde Vorontsova: Ganymedes, Bacchus, Venus og Apollo, hvilket Thorvaldsen har angivet med en tuborgklamme.

  2. Denne sætning omfatter de tre sidstnævnte værker, hvilket Thorvaldsen har angivet med en tuborgklamme.

Last updated 04.11.2014