11.6.1842

Sender

Antoinette Thomasine Liebenberg

Sender’s Location

České Budějovice / Budweis

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Liebenberg informs Thorvaldsen that she has left Dresden with her daughters in order to meet him in Rome, but they have had to spend some time in Prague because their carriage overturned. Now the plan is to meet J.V. Gertner in Vienna on their onward journey. She deplores the rumour that Thorvaldsen intends to go home, sends greetings from his old friend Stephan Heger, who also begs him to remain in Rome, and asks him to let her know if they can meet there in the autumn. Her daughter, Maria Liebenberg, adds a fervent wish that they may see Thorvaldsen again in Rome.

Document

Kjæreste Thorvaldsen. Det havde været mit Haab og mit inderlige Ønske i dette Foraar at have hilst paa Dem i Rom, derfor forlod jeg med begge mine DøttreI alt i April Dresden, hvor jeg har tilbragt Vinteren og hvorfra jeg bringer Dem saa mange hjertelige Hilsener fra DahlII. I Nærheden af Prag havde vi det Uheld at blive væltede og saavel jeg selv som min Datter MariaIII blev derved saa forslaaede at vi maatte forholde os i Rolighed over en Maaned, inden vores Doctor turde tillade os at forlade Prag og fortsætte Reisen, og da nu GertnerIV troer med Vished at kunde bestemme sin Afreise fra Danmark, vil jeg vente ham i Wien, og i Forening med ham gjøre denne sidste Deel af Reisen. Saavel for mit som for Marias Helbreds Skyld, ønsker jeg ret at naae Rom, hvor vi under hele Reisens Uro har glædet os til i Deres Nærhed at kunde berede os et roligt Hjem. Den for os saa sørgelige og foruroligende Efterretning at De alt i Aar har isinde at reise tilbage til Iis, Blæst og SneeV, vil jeg saa nødig sætte nogen Lid til, da det gandske vilde forstyre de glade Billeder, vi havde udkastet os af det Liv vi skulde føre i samme By som De. Vor fælleds kjære Ven HegerVI har paalagt mig at bringe Dem hans kjærligste Hilsen, med indstændig Bøn om De vil oppebie hans Komme i Italien, da han hellere vil reise dertil for at see Dem endsom ønske Dem tilbage i det kolde Norden. Jeg vil ikke være saa ubeskeden at bede Dem, kjæreste Herr Konferentsraad! selv at skrive, men tør jeg haabe at De vil formaa en af vore Landsmænd til i nogle Linier at meddele mig (Wien post restant) om vi har den Glæde at træffe Dem til Efteraaret i Italien, maaskee vi da sammen kan gjøre Reisen til Danmark, og ingen skal da med mere Omhyggelighed stræbe at udfinde den for Dem behageligste Reisemaade end Deres med inderligst Venskab

hengivne

Antoinette Liebenberg

Kjæreste Gudfader! Tillad mig at tilføie min kjærligste Hilsen! hvormeget jeg længes efter Dem kan jeg ikke sige! At see Dem igjen er min største Glæde ved den italienske Reise, og jeg haaber sikkert at det skeer, og at jeg og min VilhelmVII der skal kunne vise Dem vor inderlige Kjærlighed. Altid er jeg Deres hjerteligst hengivne

Guddatter

Maria Liebenberg

Budweis d. 11te Juni 1842.

Archival Reference

m24 1842, nr. 23

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Antoinette Liebenbergs døtre, som hun havde med M.F. Liebenberg var hhv. Maria Sophia Liebenberg og Hedevig Eleonore Liebenberg.

  2. Dvs. den norske maler J.C. Dahl. Dahl boede i Dresden fra 1818 og havde sin base der frem til sin død i 1857.

  3. Maria Liebenberg, datter af Antoinette Liebenberg og Thorvaldsens ungdomsven M.F. Liebenberg, var Thorvaldsens guddatter.

  4. Dvs. den danske maler J.V. Gertner.

  5. Thorvaldsen påbegyndte sin hjemrejse til Danmark 1.10.1842, selvom mange af hans venner opfordrede ham til at blive i Rom, således fx også J.V. Gertner i sit brev til Thorvaldsen af 21.5.1842.

  6. Dvs. den danske skuespiller Stephan Heger, der var Thorvaldsens ungdomsven.

  7. Efter alt at dømme er den person, som Maria Liebenberg benævner “min Vilhelm”, maleren J.V. Gertner, som hendes mor blot omtaler som “Gertner” i sin del af brevet. Helt parallelt omtaler Gertner Maria Liebenberg som “min Maria Liebenberg” i et brev til Thorvaldsen af 21.5.1842. Der synes således at have været en romantisk forbindelse mellem de to en overgang.

Last updated 07.03.2016