30.3.1833

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt lakseg. Seglet viser det danske rigsvåben omkranset af en elefantordenskæde.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Hoivelbaaren / Herr Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebroge og / flere Ordner / Directeur for det Kongelige Academi for de skjonne Kunster i Kjobenhavn / Rom.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Thorvaldsen has been unanimously elected director of the Academy of Fine Arts in Copenhagen, and Christian (8.) Frederik brings him the news. He is looking forward to working more closely with Thorvaldsen, and he emphasizes the fact that the rooms at the academy have been considerably improved since Thorvaldsen was last in Copenhagen. He hopes that the portrait statue of Caroline Amalie, cf. A164, will be finished in marble so that it may be sent home to Denmark in the summer. He also asks for another plaster cast of Caroline Amalie’s bust, cf. A754 – the one with ringlets.

Document

H. EtatsraadI og DirecteurII Thorvaldsen! Det er mig saare behageligt at kunne underrette Dem om at Academiet for de skiønne KunsterIII i Forventning af Deres Ankomst til FædrenelandetIV eenstemmigen har valgt Dem til Directeur og at H. MajestætV skienker dette Valg sit fulde Bifald. Det er en Hæder for Academiet at see Directeursædet beklædet af en saa udmærket Kunstner og De vil vist under Deres Nærværelse her finde Glæde i at kunne virke for Academiet i denne ophøjede Post. Jeg selv glæder mig særdeles til at staae i dette nøjere Forhold med DemVI og ønsker at Tiden snart maatte være forhaanden da vi faae Dem iblandt os. De vil have Fornøjelse af at see Academiet langt mere udvidet og Figursalen med Samlingerne af Gibs Afstøbninger i en langt anden TilstandVII end da De sidst besøgte Kiøbenhavn.
Til Deres Efterretning tiener at CorvettenVIII først i Juli kan indtreffe i Livorno saa at der ingen Tvivl er om at jo de bestemte Arbejder kunne blive færdige i Deres Attelier for at indtreffe i Livorno imod den ovennævnte Tid.
Heriblandt haaber jeg at see Prindsessens Portrait StatueIX – De vil vist unde mig den Glæde.
En Gibsafstøbning over Original Büsten med LokkerX saae jeg gierne ved samme Lejlighed thi mit første Exemplar er kommet til Skade.
Architect FrissXI er optaget til Medlem af AcademietXII.
Nævnende mig med sand Højagtelse og Venskab H. Etatsraad og Directeur Thorvaldsen Deres

forbundne og velvilligste
Christian Frederik

Kiøbenhavn d 30 Marts
1833

Archival Reference

m18 1833, nr. 35

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 480-481.

Subjects

Persons

Works

A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754

Commentaries

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til direktør for Kunstakademiet den 28.3.1833, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser. Brevet her, der er dateret to dage efter udnævnelsen, er det første, hvori Thorvaldsen tituleres direktør.

 3. Jf. Kunstakademiet i København.

 4. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838. Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

 5. Den danske konge Frederik 6.

 6. Christian (8.) Frederik var præses for Kunstakademiet, dvs. bindeled mellem direktøren og protektor, dvs. kongen.

 7. Figursalen eller Antiksalen var i 1828 blevet ombygget ved C.F. Hansen. Se også dokumenter tilknyttet emnet Kunstakademiet, Antiksalen.

 8. Dvs. korvetten Galathea, der skulle fragte Thorvaldsens kunst til Danmark, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 9. Portrætstatuen, Caroline Amalie, A164, blev aldrig udført i marmor, trods Christian (8.) Frederiks ofte udtalte ønske, jf. dokumenter tilknyttet emnet Portrætstatuen af Caroline Amalie.

 10. Busten Caroline Amalie, jf. A754.

 11. Den danske arkitekt Frederik Ferdinand Friis.

 12. Jf. Kunstakademiet i København.

Last updated 25.04.2017