Ca. 1820

Sender

J.C. Dahl

Sender’s Location

Dresden?

Recipient

Stephan Heger

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S.T.I / Hr Heger / Kiøbenhavn / e.g.[?]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dokumentet, Da brevet er stilet til Heger og byen Københavns navn nævnes på brevudskriften, må det antages, at brevet er skrevet efter Dahl forlod byen i august 1818.

Abstract

Two strange text fragments from Dahl to Heger.

Document

J.C. Dahl, Gris der gnubber sig op ad en stolpe SidestokkeII til Ebbesens Portrait[?]III, med
den Forskiel at de urolige indbyggere
ej er af den Slags som dem der
søgte at redde livet paa de sidste levninger.J.C. Dahl, Maler ved et staffeli

  W.IV Ret brav! dog de nyere Malere kiænder ej til Farvernes
Behandling. – Kan De nu finde en Kjøber dertil? thi jeg
Har nu seet detV. W. til D.VI – Ret godt! Ret godt. –

Oversættelse af dokument

J.C. Dahl, Gris der gnubber sig op ad en stolpe A counterpart to Ebbesen’s portrait [?] with
the difference that the disturbed inhabitants
are not like those who
tried to save their lives with the last remains.J.C. Dahl, Maler ved et staffeli

  W. Rather good! But the modern painters do not understand the preparation of
colours. – Will you now be able to find a buyer for it? For I
Have now seen it. W. to D.- Very good! Very good.


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette brevfragment stammer fra J.C. Dahl og er stilet til en “Hr Heger / Kiøbenhavn”, som der står på brevets såkaldte udskrift. Der er sandsynligvis tale om Stephan Heger, der var Dahls gode ven. Begge var gode venner med Thorvaldsen.


De to tekstfragmenter har tilsyneladende ikke noget med hinanden at gøre, og hver for sig giver de heller ikke megen mening. De er begge tydeligvis præget af en indforstået kode, som ikke skulle kunne aflæses af udenforstående.
Hvert tekststykke ledsages af en tegning, som modtageren Heger må have kunne sætte i meningsfuld forbindelse med teksterne: Det ene forestiller en gris, der gnubber sig op ad en stolpe; det andet en maler ved staffeliet. Se hele arket ved at trykke på Se original for oven til venstre.
Den gådefulde og tydeligt muntert-ironiske kommunikationsform støder man også på i Thorvaldsens breve til og fra hans ungdomsvenner i København.

Brevet kendes – så vidt vides – ikke fra litteraturen om Dahl og publiceres her for første gang.

Archival Reference

Collection Frits Lugt, Fondation Custodia, Paris, inv.no. 2009–A.1453.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Dahl mener antagelig Sidestökke, dvs. sidestykke – altså en parallel eller en pendant, se Ordbog over det danske Sprog.

  3. Ordet er svært at tyde, fordi papiret på dette sted har været revet i stykker.
    Det vides p.t. ikke, hvilket Ebbesen-portræt, der i givet fald hentydes til.

  4. W. er sandsynligvis en person, men p.t. uidentificeret.

  5. Den omtalte W. må have udført et maleri, som Dahl har set.

  6. Ligesom W. er D. er sandsynligvis en person, muligvis Dahl selv.

Last updated 02.03.2017