18.9.1843

Sender

Jacob Davidsen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvori denne artikel er trykt.

Abstract

Kommentarerne til denne artikel er under udarbejdelse.

Document

– Vil man troe, at det er muligt! Det danske Konstakademi har, paaberaabende sig dets Privilegier eller “Laugsartikler”, ved Politidirecteuren ladet Prof. RiebeI forbyde at give Tegneundervisning. Akademiet for de skjønne Konster, der nu ikke længere skulle hedde de frie skjønne Konster, er traadt i den jagende Spekhøker-Corporations Fodspor! Hører det Alle, fjern og nær, i Danmark og i fremmede Lande! Det kgl. Danske Konstakademi, i hvis Direction den verdensberømte Thorvaldsen har Sæde, har ladet en fremmed Konstner forbyde at give Underviisning efter en af ham opfunden, eller fornyet let Methode. Det kan ikke være muligt, vil man sige, – og det skulde glæde os, hvis man kunde paavise Urigtigheden i Vor Paastand. Men vi tvivle derom; thi de nøiere Omstændigheder derved ere os opgivne med alt for stor Nøiagtighed. Det er sørgeligt, at en Konstner som Thorvaldsen ikke har meer Indflydelse; thi med hans gode Villie er dette Forbud ikke iværksat. – Prof. Riebe havde nemlig for Thorvaldsen godtgjort sin Methodes Nemhed, ved at undervise sidstnævntes TjenerII i hans, BindesbøllsIII og HornemannsIV Overværelse, i hvilken Anledning Thorvaldsen i Vidners Nærværelse yttrede, at Akademiet burde gjøre noget for ham. Men – ikke desto mindre er Thorvaldsen, tilligemed EckersbergV, bleven overstemmet af Akademiets øvrige Bestyrere, og i Stedet for at bevirke noget til Fordeel for Riebe fra Akademiets Side, har han endog maattet underskrive Opfordringen om Forbudet til Politidirecteuren. Dette er skeet i Danmark i Aaret attenhundrede tre og fyrretyve, i Kong Christian den Ottendes fjerde Regeringsaar, medens det paa samme Tid var frit tilladt allehaande Gjøglere at forevise deres Hundekonster i Kjøbenhavns Sommer-Tivoli under Fornøielsesraad Carstensens liberale Direction! – Hr. Captain Meyer, boende i store Kongensgade nr. 69 paa Christianshavn, har senere overtaget Prof. Riebes Institut, men hans Bekjendtgjørelse herom kom kun eengang i Kjøbenhavns ene privilegerede Adresseavis, idet Red. Jetsmark fik Lyst til at creere sig til Politimesterens Medhjelp, og som saadan ikke kunde lade passere en Bekjendtgjørelse om, at der undervistes i Afbenyttelsen af det Riebeske Apparat, hvorved man i en Time kan lære at tegne rigtigt efter Naturen endog til at aftage Portraiter. – Vi anbefale derfor nu her den Riebeske Methode paa det bedste, og ønske at Hr. Capt. Meyer maa erholde ret megen Søgning.

General Comment

Denne tekst er en artikel i Kjøbenhavnsposten, Davidsen, op. cit.

Other references

Persons

Commentaries

  1. Den tyske miniaturemaler Carl Riebe.

  2. Dvs. Thorvaldsens tjener, C.F. Wilckens.

  3. Den danske arkitekt, Gottlieb Bindesbøll.

  4. Sandsynligvis miniaturemaleren Christian Horneman, der var Thorvaldsens ven, og ligesom denne boede på Charlottenborg, hvor den omtalte tegnedemonstration må have fundet sted.

  5. Den danske maler C.W. Eckersberg.

Last updated 14.03.2012