Senest 9.5.1829

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Johan Gunder Adler

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Det ene af de to brevudkast er dog skrevet oven på en udskrift, som må stamme fra et brev, Thorvaldsen har modtaget, og som han har brugt som kladde til dette brevudkast. Den oprindelige udskrift lyder:
Al Celebre Scultore Sig. Cav. Torvaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastene, men af det færdige brev, der er dateret 9.5.1829.

Abstract

First and second draft of the letter dated 9.5.1829.

Document

[Første eller andet udkast til brevet:]

Efter Deres Skrivelse af 17 Martz 1826 vil jeg aldelles føye opfyldeI Deres Mening, at naar jeg hver hvergang jeg vil hæve paa Huset Torlonia nogen Sum lade ham da giver ham Varsel en Maaned forvein, og ved Summens Udbetaling lade ham den afskriv paa Opbligationen og naar hele den paalydende Sum er betalt skal jeg tilsende Dem den den blive Dem tilsendt forsynet med min Quittering.


[På bagsiden første eller andet udkast til brevet – med blyant:]

Høistærede Herr Just[ice]raad Adler

Jeg tager mig den Fridhed at underrette Dem Gode Ven om at jeg nu vel giøre Brug af den Sum af 9000 scudi som H[s]. Ko H. [Prins] Christian har været saa God at bevare for mig entil nu, og som jeg i Aaret den 9 Decb 1826 har meldet [Dem] Opsigelsen. Jeg skal efter Deres Brev Ydring af 17 Martz 1827 give Herr Consul Chiaveri Varsel 14 Dage hver Gan jeg vil have nogen sum give Varsel forvein hvergang jeg vel have nogen Sum udbetalt samme give Herr Cunsel Chiaveri Varsel af 14 Dage og lade hamII afskrive den paa Obligationen, og naar hele den paalydende Sum er betalt tilsender jeg Dem den med min Quittering. Jeg har efter Deres Ønsker bl[xxx] saa længe som muligt med at hæve denne Capital men da jeg ikke kan bestride alle de Udgifter Arbejder som de Arbejder jeg lade udføre paa min Bekostning i Marmor her i Rom og Cararra er jeg nødt til [at] [papir mangler] at [succesive] [at] [enddog] andrag [papir mangler] Sum

Oversættelse af dokument

[Second draft of the letter:]

According to your favour of March 17th 1826, I shall completely comply with your opinion that when I every whenever I wish to draw any sum at the House Torlonia let him then give him a month’s notice in advance and at the sum’s the payment let him write it off on the bond and when the whole denomination sum has been paid I shall send it to you it shall be sent to you provided with my signature.


[on the back the first draft of the letter – in pencil:]

Sir, Counsellor Adler,

I take the liberty to inform you, good friend, that I now will use the sum of 9.000 Scudi which His Ro. H. [Prince] Christian has been as good as to keep for me until now, and which in the year December 9th 1826 I have announced the calling back to you. According to your favour expression of March 17th 1827, give Mr. Consul Chiaveri a fortnight’s notice whenever I want any sum I must give notice in advance, whenever I wish to have a sum paid out same give Consul Chiaveri a fortnight’s notice and let him write it off on the bond, and when the whole denomination sum has been paid I shall send it to you with my signature. According to your wish bl[xxx] as long as possible to draw this money but as I cannot defray all the expenses works which the works I have had made at my expenses in marble here in Rome and Carrara I must [paper missing] to [successive] to [even] amount to [paper missing] sum[Translated by Karen Husum]

General Comment

This is the first and second holograph draft of the annotated final letter.
See also the related article Christian 8.’s Loan from Thorvaldsen.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Ordet opfylde står over linjen over ordet føye, så Thorvaldsens har øjensynlig tænkt at erstatte føye med opfylde.

  2. I.e. probably the banking firm of Torlonia and not Luigi Chiaveri, cf. letter dated 17.3.1827 from Johan Gunder Adler to Thorvaldsen.

Last updated 17.02.2017