22.4.1844

Sender

Carl Dahl

Sender’s Location

København

Information on sender

Segl.

Recipient

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Dherrer Executorer i / Hr Conferentsraad Thorvaldsens Boe.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Carl Dahl wants the remaining payment for the painting The frigate Thetis and the corvette Flora on the river Tagus, 1844, B206, which Thorvaldsen commissioned from him.

Document

Til
Dherrer Executorer i Hr Conferentsraad
Thorvaldsens Boe!

[Tilføjet med anden hånd:]

No 30

[Herefter med Dahls hånd:]

Saavidt jeg erindre [sic] var det den 11te October f. A. at jeg sendte Hr Thorvaldsen et lille MalerieI, som jeg malede for et Par Aar tilbage, med en skriftlig AnmodningII om at afkjøbe mig samme, da jeg i Øieblikket var i en lille Pengeforlegenhed. Han kjøbte det imidlertid ikke, men bestilte ved denne Leilighed et stort MalerieIII til MuseetIV, idet han med sin sædvanlige VenlighedV tilbød mig Penge; hvis jeg var forlegen kunde jeg gjerne faae de 20 rdVI, som jeg havde forlangt for det lille Malerie, jeg tog mod hans Tilbud, men da han eftersaae sine Skuffer kunde han kun finde 10 rd som jeg fik. ”Bevis” sagde Thorvaldsen ”behøver de ikke at given, men nu kan jo det lille Malerie blive staaende her til det store er færdigt”. – Jeg tilsidesatte et Par andre ArbeiderVII og tog fat paa denne Bestilling, som nu er saa nær færdig at jeg kan aflevere den paa Torsdag. [sic] d 25ded. – men Thorvaldsen er desværre dødVIII – og det er derfor jeg tillader mig at henvende mig til Dherrer Executorer med Forespørgsel om, til hvem jeg maae aflevere det?, om Dherrer tillade at jeg maa lade det bringe paa Udstillingen med Vedføining, at det tilhører Thorvaldsens MuseumIX. thi [sic] vel er der ingen skriftlig Contract imillem [sic] os, men det er almindelig bekjendt, jeg fortalte det strax til Dherrer Professorer MüllerX og EckersbergXI, og desuden har Thorvaldsen selv fortalt det til sin Tjener WilkensXII lige indtil de 10 rd, som jeg har faaet paa Haanden.

Med den dybeste Høiagtelse tegner jeg mig dom Dherrers

Kjøbenhavn den 22de April 1844 ærbødigste
C. Dahl
Marinemaler.

[På den anden led i venstre margen, tilføjet med Brocks hånd:]
Fremlagt i Cftd Thorvaldsens Bo d. 25 April 1844.

HNClausenXIII.

General Comment

Brevet dokumenterer Thorvaldsens bestilling af maleriet Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling. Det underbygger samtidigt fremstillingen af Thorvaldsen som en hjælpsom mentor og mæcen for trængende kunstnerkolleger.

Dahl modtog 400 rigsbankdaler / 200 rigsdaler specier for maleriet, jf. breve af 3.6.1844, 18.7.1844 og juni-juli 1845.

Archival Reference

Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 445, nr. 30

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

B206 Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, 1844, inv.nr. B206

Commentaries

 1. Dette maleri er p.t. ikke identificeret. I malerisamlingen på Thorvaldsens Museum findes to andre malerier af Dahl – et er først malet og siden indkøbt til museet langt senere, jf. Nyerhvervelser 1973-1977, A.F. Tscherning viser to bønder statuen af Vulcan i Thorvaldsens Museum, B451. Et andet synes det oplagt, at Thorvaldsen gerne har villet betale for, da det dels er et godt billede, dels forestiller faderen, Gotskalk Thorvaldsens arbejdsplads, Larsens Plads, B207. Helt lille er det heller ikke (54,9×70,6). Derfor er der formentlig tale om et tredje, endnu ikke identificeret maleri, som Thorvaldsen har haft i pant.

 2. Dette brev af formentlig 11.10.1843 til Thorvaldsen kendes p.t. ikke. Se evt. listen over forsvundne breve.

 3. Dvs. maleriet Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206.

 4. Dvs. Thorvaldsens Museum, der var under opførelse i disse år, og som åbnede officielt som Danmarks første offentlige museum 17.9.1848.

 5. Se hertil emneordet Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere og referenceartiklen om Thorvaldsens malerisamling, der også behandler denne form for kunstner-understøttelse.

 6. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder.

 7. Disse andre arbejder, som Dahl satte i bero for at kunne færdiggøre Thorvaldsens bestilling, er p.t. ikke identificeret.

 8. Thorvaldsen døde i Det Kongelige Teater 24.3.1844.

 9. Det fik Dahl tydeligvis ret til, jf. årets Charlottenborg-katalog: Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skiönne Kunster offentlig udstillede Kunstværker, København 1844, p. 30, kat. 399, hvor maleriet står opført som tilhørende Thorvaldsens Museum.

 10. Dvs. maleren og konservatoren J.P. Møller.

 11. Dvs. maleren C.W. Eckersberg.

 12. Dvs. C.F. Wilckens.

 13. Dvs. teolog og politiker H.N. Clausen, der var en af Eksekutorerne for Thorvaldsens bo.

Last updated 10.01.2017