6.4.1815

Sender

Peder Malling

Sender’s Location

Rom

Recipient

Kunstakademiet, København

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af fortegnelsen.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Ad VII. 8

Fortegnelse

Der tillige giver Indsigt over det Udlæg som Thorvaldsen har havt ved Anskaffelse her i Rom af en Samling af Gibs Afstøbninger over de fortrinligste antike Orneringer bestemt for Kunstakademiet i Khvn efter Ordre af dets værdige Prinds Hs Høihed Prinds ChristianI som dertil naadigst bestemte 200 Sc

Af Museet i Vatican

Den i sin Art eneste Triumfkerre – 14Sc 30-
Den fortrinligste Kandellaber – 25 –
6 stk Vaser neml.  
1 stor med Basrelief – 4 S.  
5 mindre af forskellig Form 12-15 16-50
50 stk Fragmenter af forskiellige Orneringer  
Forfærdiget i Dagløn inclus Transport  
Fra Vatican & Donneret[?] til Kustoden – 49-70

Af Campo VaccinoII

Frisen med Griffer & Kandellaber af  
Templet Antonin & Faustin ––––––– 30 –
6 stk af Gesimset af Jupiter StatorIII 8 –

–––––––––––––––

Ørnen i Basrelief af St Apostoli – 9
Halvt Korinthisk Kapitel af St Lorenzo – 13
Hovedet af Hesten i Bronz af Marc Aurel  
Monumentet paa Capitol –––– 9
5 stk Rosetter del Popolo afformede paa Capitol – 3-50
En stor Kandellaber – En mindre Ditto  
Et Altar – afformede til den høieste Grad  
Af Fuldkommenhed i saaledes god Form  
som Thorvaldsen ved Leilighed overkom  
for en Pris Langt under Værdien neml 26
  Summa 204 –


Saaledes var den af Hs Høihed bestemte Summe Efter Overbevisning paa det hensigtsmæssigste anvendt[.] Ved Indpakningen af disse Sager tilbød de sidste Kasser tomme Rum hvilke udfyldtes med følgende Stykker af Thorvaldsens particulaire Samling overbevist om at Academiet ikke var i Besiddel[se] deraf neml.

4 Basreliefs tildeels Fragment – 5 Buster –
Colossen af Monte Cavallo Halvnaturlig Størrels[e]
En Fragm. Figur af ham restaureret samt
Et par Fragmenter af Ornering

Dette til hobe overlades for –
for hvilke han igien kunde anskaffe sig
enkelte af foranførte Sager hvoraf
han ikke havde Dubletter. –
 
Løn for Magazin til Afbenyttels[e]
for den efterhaanden forøgede Gibs
Samling – 15 Scd
Formeren for han[s] Hielp ved Pakning 5 –
16 Scdi
 
 
 
 
 
 
 
20 –
Summe
Foregaaende –
Altsaa tilsammen
36 sc
204 –
240 ScdiIndpakning & Emballage af foranførte Samling samt transport til Ripa GrandeIV og Indskibning sammesteds vidoV følgende hosføiede quitterte RegningerVI

Snedkerens Regning No 1 –
Imballatørens do No 2 –
Kommissionærens paa No 3 –
 
84 Sc 21
60 –
6 – 47
Summa
 
 
 
150 Sc 68

Rom d 6 April 1815

Ærbødigst
Malling

General Comment

Fortegnelsen er et bilag til et brev af 16.4.1815 fra Malling til Kunstakademiet (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1815, VII, nr. 8), hvor han beretter om sit og Thorvaldsens indkøb af ovennævnte gipsafstøbninger og forklarer, at transporten fra Rom til København var forsinket pga. de politiske uroligheder i Europa.
Udover denne fortegnelse rummer brevet også andre bilag, dvs. de ovenfor omtalte regninger.
Modtagelsen af brevet med denne fortegnelse er nævnt i Kunstakademiets dagbog under 22.5.1815 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen).
Stor tak til mag. art. Emma Salling og dr. phil. Jan Zahle for at have fremskaffet fortegnelsen.

Archival Reference

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1815, VII, nr. 8 (bilag)

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. prins Christian (8.) Frederik.

  2. Campo Vaccino var siden middelalderen det gængse romerske navn for Forum Romanum. Navnet hentyder til brugen som græsningsområde for kvæg.

  3. Templet for Jupiter Stator på Forum Romanum, i dag kendt som templet for Castor og Pollux.

  4. Ripa Grande var Roms havn beliggende på Trastevere-siden af Tiberen.

  5. Sic. Malling må mene vide, imperativen af det latinske at se.

  6. Malling henviser til andre bilag, der ligesom denne fortegnelse fulgte med hovedbrevet til Kunstakademiet.

Last updated 25.04.2016