June 1803

Sender

Knud Lyne Rahbek

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, jf. Rahbek, op. cit., hvori denne tekst blev trykt.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Bidrag til Litteraturartiklen.

–––––––––

I det berlinske Ugeblad der FreymuthigeI (af KotzebueII) No. 87, 1801III, S. 346 findes følgende Efterretning om een af vore reisende danske Konstnere: “Blandt de Arbeider, der nu giøre Opsigt i Rom, regner man især en Jasons Billedstøtte, sex Fod høi, af en Billedhugger fra Kiøbenhavn. En Engelskmand, T. Hope, lader denne Figur udføre i Marmor, og betaler derfor 800 Ducater. Billedhuggeren hedder Torwaltsen (Thorvaldsen). Værket har sine Fortjenester, og bærer Præg af en Konstner, der fornemmelig har lagt Vind paa at giøre sig Colossernes Stiil fra Montecavallo egen. Nogle giøre saa meget Væsen deraf, at de endog ville give Canova at forstaae, han skulde studere derefter. Dog er det kun saadanne Kunstdommere, som paastaae, alt skiønt og godt nødvendig maa vare arbeidet i Colossernes store Stiil. Nu skal denne Jason netop see ud som en Afstøbning af disse, hvilket unægtelig er en Fortjeneste. Man glemme derhos ikke, at Canovas første Arbeid, der strax i Rom bragte ham i et stort Rye, var Gruppen Theseus og Minotaurus, der efter alles Dom var fortræffelig udarbeidet i samme Stiil, som ogsaa hørte derhen. Selv af denne Gruppes Kobberstik ved Morghen kan man overtyde sig herom. Desuagtet vil vi, og rimeligviis i tydske Merkur, faae en bitter Afhandling over Canova, hvori denne montecavalliske Jason kastes ham i Næsen. Nu vel! jo bittrere, jo kierkomnere! saaledes stemmer den med Menneskenes Skadeglæde, og desværre ogsaa med Tidens Aand.”

Man seer lettelig – siger den Ven, der først har giort Undertegnede opmærksom paa ovenstaaende – at vor Thorvaldsens Jason maa have opvakt Skinsyge hos Canovas blinde og exclusive Forgudere – og hvilken stor Mand har ikke dem? Imidlertid er unægtelig just dette os Borgen for, at vor Landsmand maa besidde mere end almindelig Kunstnerværd! o, at han maatte opfylde, hvad Kunstens Venner fra hans tidligere Aar spaaede sig af ham; at han engang, men under en lykkeligere Stierne, maatte erstatte os sin store Lærer, Winkelmanns Ven, Danmarks Phidias, Wiedewelt!

K. R.IV

General Comment

Denne artikel er trykt i tidsskriftet Minerva, jf. Rahbek, op. cit., og citerer fra en tekst om Thorvaldsen udgivet af August von Kotzebue i ugebladet Der Freymüthige No. 87, 2.6.1803 (selvom der her skrives 1801), p. 346.

Archival Reference

M16,23 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1803)

Other references

Subjects

Persons

Works

A822 Jason med det gyldne skind, Tidligst 19.3.1803 - 1828, inv.nr. A822

Commentaries

  1. Dvs. tidsskriftet Der Freimüthige oder Berlinische Zeitung für gebildete, unbefangene Leser, som blev udgivet af den omtalte August von Kotzebue.

  2. Dvs. den tyske forfatter August von Kotzebue, der dog ikke selv havde været i Rom, endsige i Thorvaldsens atelier i 1803. Kotzebue udgav Der Freimüthige og gengiver i tidsskriftet 2.6.1803 en rapport fra Rom, som den berlinske billedhugger Johann Gottfried Schadow havde forfattet. Scahdow refererer en eller flere korrespondenter i Rom.

    Iflg. Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom, seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin & Leipzig 1927, p. 331 var Kotzebue først i Rom i vinteren 1804-05.

  3. Dette er en trykfejl for 1803 – da Kotzebue nedenfor omtaler Thomas Hopes bestilling i marmor af Jason, A822, hvilket først skete ca. 20.3.1803 – og da den omtalte artikel i Der Freimüthige udkom 2.6.1803.

  4. Dvs. Knud Lyne Rahbek, der var redaktør og udgiver af tidsskriftet Minerva.

Last updated 29.09.2017