18.6.1806

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Nicolai Abildgaard

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men tekststykkerne er udkast til det afsendte brev af 18.6.1806.

Abstract

Udkast til et brev, se den generelle kommentar.

Document

Her Justiceraad Rom Juni 1806

Tak for al den Godhed De beviser mod min Fader, hvilket er mig lige saa kiært som den omhuu De har havd for min befo[r]dring, mit Ønske er kun at endnu[?] at kunde vise min Erkiænlighed
Da Rom[s] Skiæbne er vad di Franske vil og Krigen forhindrer ofte at jeg er i forlienhed med Udbetalingen for de Arbeider man har bestilt hos migI jeg har under Hender; Saa maa jeg beder jeg Justi[c]eraaden vilde have den Godhed for mig og tilsende mig den Summa for Baden[s] Buste som jeg har begyndt paa, Museum Pio Clementinum har kostet mig firsintive Scudi, jeg Rothes saavel som de andre Byster kan Just[ic]eraad [sælge] for hvad De kan faae derfor, alt [er ve]l giordt saa lidet det enog er, er [det do]g en Ielp i paakommende

[i marginen f.o.t.v.]
SkiæbneII

Oversættelse af dokument

Sir, Counsellor Rome, June 1806

Thank you for all the kindness you show to my father, which is just as dear to me as the solicitude you have shown to my promotion, my wish is only yet[?] to be able to show my gratitude.
As the fate of Rome is what the French decide and the war often prevents payment for the works which have been commissioned with me and am working at; so I must ask I if the Counsellor would be as kind to me as to send me the sum for Baden’s bust which I have started, Museo Pio-Clementino has cost me eighty Scudi ,(I) Rothe’s as well as the other busts you can sell for what you can get for them, all is well executed however little it is, it is still an assistance should the occasion arise

[In the margin, top, left]
Fate

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette er et udkast til brev af 18.6.1806. Indholdet er identisk med og ordlyden er stort set den samme som i det afsendte brev, så kommentarerne til indholdet findes dér.


Udkastet er skrevet bag på en af Thorvaldsens tegninger, C12r.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

C12v

Persons

Works

A863 Jacob Baden, juni 1806 - september 1806, inv.nr. A863
A225 Tyge Rothe, juni 1797 - december 1797, inv.nr. A225
A208 A.P. Bernstorff, Antagelig tidligst september 1797 - Senest november 1797, inv.nr. A208
A751 Homer, 1799, inv.nr. A751
A752 Rafael, januar 1800 - oktober 1800, inv.nr. A752
A759 Agrippa, 1799 - 1800, inv.nr. A759
A760 Cicero, 1799 - 1800, inv.nr. A760
C12r Hero (Theseus?) i kamp med amazone, Ca. 1806, inv.nr. C12r

Commentaries

  1. Thorvaldsen has inserted these words between the lines so that the sentence becomes incoherent.

  2. Thorvaldsen has apparently been unsure of the word fate and has therefore repeated it in the margin.

Last updated 28.07.2015