Documents in which Alfred Potocki is mentioned

5.2.1833

Jan Radziwonski

Bertel Thorvaldsen

Dr. Jan Radziwonski forwards a letter from Zofia Potocka and reminds Thorvaldsen that Józefina Ma...

Mellem 3.8.1832 og 8.8.1836

Dorota Barbara Czartoryska

Bertel Thorvaldsen

On behalf of Alfred Potocki and Zofia Potocka, Czartoryska wants to know which month Thorvaldsen ...