The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3429 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted 2.3.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift:a Monsieur / le Chevalier /Thorvaldsen/ par Bonté Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hulde Ven,
Da dette Blad bliver meget gammelt inden Du imodtager det, og jeg længe før den gode Thiele naaer Rom vil have tilskrevet Dig igjen en ordentlig Epistel, saa sender jeg denne Sinde ikkun faa venlige Linier især for at anbefale Dig og vor kjære Freund paa allerbedste Maade Overbringeren, den vakkre elskværdige Thiele, som jeg for adskillige Aar siden lærte at kjende paa mine Forelæsninger imedens jeg var Prof. ved Universitetet, som siden er gaaet flittigen fremad, har udgivet Adskilligt meget Smukt, har i de sidste Aar henvendt sin Tænksomhed og Bestræbelse til at erkjende saa Meget, som hans Genius vil forunde ham, af Konstens uudsigelige Skjønhed, og nu drager til Rom og Eder for at suge et Drag af den store Ulvindes evig unge Bryster, altid fulde af sund og velgjørende Melk. Den gode danske Gut fortjener sandelig at ligge Brystet nær og hvis Du endydermere vil vise ham til rette hvorledes han skal suge, saa er han vel faren. Vor Herre give jeg kunde drage med ham, thi den piattede (lidt vel vandede) franske Gede-melk bekommer mig langt fra ej saa godt som den store Ulvindes – men desto mere skynder jeg mig her at blive færdig og siger til mig selv, mit Hoved, Haand, Pen, Blækhorn og Papir, som Du stundom sagde til mig, naar Du kom ind i min Portapincianiske Skriverstue: “Skriver I Karle!” – Samme Skriverstue huede mig en god Deel bedre end min nærværende parisiske, men i denne faaer jeg da vel og med Guds Hjelp afskrevet, og da skal jeg, par ma foi, være Eder en vis Mand – ak, gid jeg var hos Eder!
Man førte igaar – thi det er Carnaval – en uhyre stor Oxe med stor Plumage i Panden og anden Stads omkring i Procession; Dog er samme colossale Hornede ikke det største Bæst man treffer her tillands, jeg kjender andre ultra-hornede og plumagede og stadselig behængte Personer som ivrigen berede sig til i næste Parlamentssession at stange ned paa den franske Constitution. Det sorte Asen (the black-ass som Man kaldte ham i Engeland) er iblandt disse. De sorte Asener skulle ogsaa have deres Periode, som Lopperne i Rom – men den Periode faaer ogsaa en Ende og godt og vel om den ikke tager en Ende med Forskrækkelse. Gamle Tode sang engang i en Oxesteegsvise som just ikke er erhabene Poesie, men anvendelig:
Saa ofte i forgyldt Karet
et Fæ
aa dumt saa hornet og saa fedt
vi see &c
Om Alt andet har jeg allerede skrevet (at sige naar Du modtager dette) i et Brev som jeg agter at skrive. Dog vil jeg ogsaa her repetere hvad ikke for tit kan fortælles Dig: at det gaaer vore Grækere fortreffelig i enhver Henseende baade i følge Colonel Voutiers tilforladelige Beretninger (han forlod Grækenland i Octobr. Maaned og gjorde hele sidste Aars Campagne med) i et interessant Skrift “Memoires sur la guerre actuelle des Grecs” som han udgav her for 6 Uger siden og som har gjort megen Opsigt i Paris (Voutier er allerede igjen i sidste Uge afgaaet til sin Post som Chiliarch af et Regiment ved Messolonghi) og i følge Lunzis sidste Brev til mig fra Zante i Decembr. Maaned. – Gud være lovet det dog gaaer godt et Steds i denne Verden.
Addio, hulde Ven – hils fælleds Kjære fra
Paris den 2den. Marts 1824.
Din egen hengivne
Brøndsted.

Archival Reference
m9 1824, nr. 15
Last updated 10.05.2011 Print