The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1646 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

10.2.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Montenero den 10de. Febbruari 1817

Alt længe siden havde jeg foresadt mig at skrive Dem til min bedste Thorwaldsen, og takke Dem for Deres ærlige og venskabelige Tilbud at vilde ikke alleene give mig et lidet Rum i Deres Vaaning; men endog at sørge for mine Hestes Sovekammer i Deres Stal Palazzo Tomasi. Endelig griber jeg til Pennen for at sige Dem gandske uskrømtet min bedste Ven, at jeg tager imod Deres Tilbud af mit gandske Hierte, og at det vil glæde mig at sammenleve en 10 a 12 Dags Tid med en Ven som jeg saa hoyligen skatterer. Tidspuncten af min Ankomst kan jeg ikke vel bestemme; men det bliver maaskee først i Marts Maaned; thi jeg tænker henved den 20 eller 24de. at reise til Florenz hvor jeg vil opholde mig ogsaa en 10 a 12 Dages Tid. Jeg ønskede endog strax at reise didhen var det ikke at jeg her vil oppebie min Neveu Hermans Afseiling paa et Dansk Skib som gaaer til Holland. Denne unge Mand vil jeg ikke gierne forlade, og derfor er det at jeg opsætter min Reise til Florenz. Jeg vil søge i Musernes, og især i Deres Sælskab at opmuntre mit nedbøyede Sind; thi De veed, at den grumme Død har røvet mig min elskede Søster Grevinde Schimelmann, og dette Tab er uoprettelig for mit Hierte. Hun var den ædelste Kone, den bedste Søster, og den ømmeste Veninde. Hun gik bort til et bedre Liv, men hendes Minde vil leve hos alle dem der have kiendt hendes Dyder, hendes Forstand, og hendes fortreffelige Egenskaber. De kan spørge den gode Lund, hvad denne Søster var for mig, og hvad jeg ved hendes Død har tabt ?

Vi vil leve sammen i det inderligste Venskab min gode Thorwaldsen. Jeg vil saa lidt som mueligt være Dem til Byrde, og jeg beder Dem for Guds skyld, at behandle mig som en Ven. Jeg vil føre Musernes Liv, spise hvor De spiser. Kort sagt: De maae slet ikke for min Skyld forandre Deres Levemaade. Kunstnerens forskiællige Templer vil jeg daglig besøge, især Deres. Jeg vil see Dem arbeide; og dette vil være min største Glæde. De maae giøre mig Bekiendskab med alle Deres Venner, og med alle Roms fortrinligste Kunstnere. Mange af dem ere mig aldeles ubekiendte. I fleere Aar har jeg ikke været i Verdens gamle Hovedstad, og da jeg var der sidst, var jeg syg, og følelsløs. De vil finde mig meget rask, og forynget, saa at jeg nu ret kan nyde Rom og dens herlige Omegne. Veiret er ogsaa her i Toscana deiligt. Hvad maae det ikke være i det guddommelige Rom ? Nu Gud velsigne Dem. Skriv mig et Par Ord til, det være sig paa Dansk eller paa Italiensk. Hidentil er Deres venskabelige Tilbud gaaet igiennem Lunds Pen; men jeg vil giærne have noget fra Dem Selv i denne Henseende

Jeg omfavner Dem hiertelig

Deres oprigtige Ven Baron Schubart

Archival Reference
m5 1817, nr. 5
Persons
J.L. Lund · Charlotte Schimmelmann
Last updated 17.06.2013 Print